Electronic Repository

Дослідження проблеми забезпечення достовірності інтегрованої звітності

Show simple item record

dc.contributor.author Орлов, І.В.
dc.contributor.author Захаров, Д.М.
dc.contributor.author Orlov, I.V.
dc.contributor.author Zakharov, D.M.
dc.date.accessioned 2023-04-27T08:03:25Z
dc.date.available 2023-04-27T08:03:25Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8174
dc.description.abstract У статті досліджується проблема забезпечення достовірності інформації в інтегрованому звіті. Потреба в сталому розвитку призвела до появи інтегрованих обліково-аналітичних систем, які поєднують фінансову та нефінансову інформацію, для підтримки прозорості інформації та довіри до підприємства. Інтегровані обліково-аналітичні системи можуть забезпечити полегшення процесів, таких як планування, прогнозування, аналіз і виконання завдань. Інтегрована звітність є перспективним звітом, який представляє стратегію, управління, показники ефективності, перспективи розвитку та ризики для бізнесу, а також потребує створення якісної служби внутрішнього аудиту, щоб забезпечити контроль дій та технічне забезпечення для аналізу та консолідації інформації. Запити користувачів інформації вимагають від інтегрованої звітності прозорості і достовірності, тому для забезпечення виконання цих вимог підприємство має використовувати спеціальні механізми та процедури, зокрема внутрішній аудит інтегрованої звітності. Забезпечення достовірності може реалізовуватися через проведення як зовнішнього, так і внутрішнього аудитів. Компанії працюють над забезпеченням зовнішніх гарантій щодо якості інтегрованих звітів через проведення зовнішніх незалежних аудитів та внутрішнього аудиту, який впливає на зменшення інформаційної асиметрії та полегшення оцінки ризиків. Внутрішній аудит сприяє забезпеченню точності та достовірності даних в інтегрованій звітності, беручи на себе стратегічну роль у підготовці компанії до впровадження та використання цього звіту, який допомагає якісний рівень підтвердження інформації та забезпечити довіру заінтересованих сторін. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;1(54)
dc.subject інтегрована звітність uk_UA
dc.subject достовірність інформації uk_UA
dc.subject якість інформації uk_UA
dc.subject корпоративна соціальна відповідальність uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject integrated reporting uk_UA
dc.subject information accuracy uk_UA
dc.subject quality of information uk_UA
dc.subject corporate social responsibility uk_UA
dc.subject sustainability uk_UA
dc.title Дослідження проблеми забезпечення достовірності інтегрованої звітності uk_UA
dc.title.alternative Study of the accuracy problem of the integrated reporting assurance uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article examines the problem of ensuring the reliability of information in an integrated report. The need for sustainable development has led to the emergence of integrated accounting and analytical systems that combine financial and non-financial information to support transparency of information and trust in the enterprise. Integrated accounting and analytical systems can facilitate processes such as planning, forecasting, analysis, and task execution. Integrated reporting is a forward-looking report that presents strategy, management, performance indicators, development prospects and business risks, and requires the creation of a quality internal audit service to provide control of actions and technical support for the analysis and consolidation of information. The requests of information users require transparency and reliability from integrated reporting, therefore, to ensure the fulfillment of these requirements, the enterprise must use special mechanisms and procedures, an internal audit of integrated reporting in particular. Ensuring reliability can be implemented through both external and internal audits. Companies are working to provide external guarantees on the quality of integrated reports through external independent audits and internal audits, which have the effect of reducing information asymmetry and facilitating risk assessment. Internal audit helps ensure the accuracy and reliability of data in integrated reporting, taking on a strategic role in preparing the company for the implementation and use of this report, which helps to ensure a quality level of information confirmation and ensure the trust of interested parties. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account