Electronic Repository

Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Замула, І.В.
dc.contributor.author Зузанська, В.А.
dc.contributor.author Шевчук, К.С.
dc.contributor.author Zamula, I.V.
dc.contributor.author Zuzanska, V.A.
dc.contributor.author Shevchuk, K.S.
dc.date.accessioned 2023-04-27T07:57:40Z
dc.date.available 2023-04-27T07:57:40Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8173
dc.description.abstract Розвиток туризму без завдання шкоди навколишньому природному середовищу, так званого сталого туризму, є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства, що може забезпечити потужний гармонійний розвиток територій. Сталий розвиток у туристичній галузі означає гармонійне поєднання екологічних, соціально-культурних та економічних чинників туризму, які реалізуються паралельно з культурним та екологічним розвитком, максимально виключаючи згубний вплив на природні екосистеми. Враховуючи негативний вплив туризму на навколишнє природне середовище, потребує додаткового дослідження питання впровадження положень концепції сталого розвитку у діяльність туристичних підприємств. Метою дослідження є розробка теоретичних та організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку у туристичних підприємствах як засобу досягнення ними цілей сталого розвитку, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період. Задля розвитку туристичної галузі, згідно з концепцією сталого розвитку, доцільно розробити та впровадити екологоорієнтоване управління бізнесу на основі інформації з бухгалтерського обліку. В облікові рахунки туристичних підприємств запропоновано врахувати статті витрат, пов’язані з охороною навколишнього середовища. Такі дії спрямовані на пошук більш екологічно обґрунтованих напрямів розвитку туристичної діяльності, що в свою чергу може забезпечити раціональніше використання природних багатств і визначить методи відновлення пошкоджених природних територій та об’єктів. Впровадження наведених пропозицій щодо ведення обліку та складання звітності туристичними підприємствами сприятиме інформаційному забезпеченню заінтересованих користувачів та дозволить створити систему екологічного менеджменту підприємства, а також ефективну екологічну політику у туристичній діяльності, спрямовану на мінімізацію негативного впливу туризму на стан природних екосистем, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;1(54)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject туристична діяльність uk_UA
dc.subject екотуризм uk_UA
dc.subject післявоєнний розвиток України uk_UA
dc.subject навколишнє природне середовище uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject управління uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject tourist activity uk_UA
dc.subject ecotourism uk_UA
dc.subject post-war development of Ukraine uk_UA
dc.subject surrounding natural environment uk_UA
dc.subject sustainability uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.title Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку uk_UA
dc.title.alternative Accounting for the management of the activities of tourist enterprises as a means of achieving the goals of sustainable development uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The development of tourism without causing harm to the surrounding natural environment, the so-called sustainable tourism, is an integral part of the sustainable development of society, which can ensure powerful harmonious development of territories. Sustainable development in the tourism industry means a harmonious combination of ecological, socio-cultural and economic factors of tourism, which are implemented in parallel with cultural and ecological development, maximally excluding harmful effects on natural ecosystems. Taking into account the negative impact of tourism on the surrounding natural environment, the issue of implementing the provisions of the concept of sustainable development in the activities of tourist enterprises requires additional research. The purpose of the study is to develop theoretical and organizational and methodological provisions of accounting in tourist enterprises as a means of achieving the goals of sustainable development, which will contribute to the growth of their investment attractiveness in the post-war period. In order to develop the tourism industry in accordance with the concept of sustainable development, it is advisable to develop and implement environmentally-oriented business management based on accounting information. It is proposed to include expenditure items related to environmental protection in the financial accounts of tourist enterprises. Such actions are aimed at the search for more ecologically sound directions for the development of tourist activity, which, in turn, can ensure a more rational use of natural resources and determine methods of restoration of damaged natural territories and objects. The implementation of the above proposals on record keeping and reporting by tourist enterprises will contribute to the information provision of interested users and will allow the creation of an environmental management system of the enterprise, as well as an effective environmental policy in tourism activities, aimed at minimizing the negative impact of tourism on the state of natural ecosystems, which will contribute to the growth of their investment attractiveness in the post-war period. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account