Electronic Repository

Фінтех як поняття функціональної економічної науки

Show simple item record

dc.contributor.author Петрук, О.М.
dc.contributor.author Бурцев, Я.І.
dc.contributor.author Защипас, С.М.
dc.contributor.author Попов, О.Г.
dc.contributor.author Petruk, O.M.
dc.contributor.author Burtsev, Ya.I.
dc.contributor.author Zaschipas, S.M.
dc.contributor.author Popov, O.H.
dc.date.accessioned 2023-03-30T12:54:15Z
dc.date.available 2023-03-30T12:54:15Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8144
dc.description.abstract Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад фінтеху як поняття функціональних економічних наук (фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства). На сьогодні існують різні підходи до розкриття цього поняття, що не сприяє виробленню адекватної економічної політики держави та законодавчого регулювання у цій сфері. Для розкриття змісту дефініції було використано історичний підхід, контент-аналіз, системний та функціональний підходи. Проведений аналіз існуючих поглядів дозволив зробити висновок про існування чотирьох базових підходів до тлумачення фінтеху: фінтех як технологія, фінтех як інновація і бізнес-модель; фінтех як галузь, фінтех як послуга. Всі вони мають як слабкі, так і сильні аргументи на свою користь, однак жоден з них не може існувати без новітніх технологій, покладених в основу фінтеху. У підсумку дослідження доведено, що фінтех – це інноваційна фінансова індустрія на основі цифрових технологій, що призводять до інтенсифікації та зростання ефективності фінансових послуг. Твердження про виникнення нової фінтех-галузі є обґрунтованим в інституційній частині як сукупності суб’єктів господарювання, що розробляють та впроваджують сучасні інноваційні технології у фінансовій сфері. Стосовно традиційних посередників фінансового ринку варто говорити про трансформацію їх бізнес-моделей під впливом сучасних інноваційних технологій. Останнє відбувається без зміни їх функціональної ролі на фінансовому ринку. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;3(53)
dc.subject фінтех (фінансові технології) uk_UA
dc.subject фінансовий ринок uk_UA
dc.subject інновації uk_UA
dc.subject цифровізація uk_UA
dc.subject фінтех-компанії uk_UA
dc.subject фінтех-індустрія uk_UA
dc.subject банки uk_UA
dc.subject fintech (financial technologies) uk_UA
dc.subject financial market uk_UA
dc.subject innovation uk_UA
dc.subject digitalization uk_UA
dc.subject fintech companies uk_UA
dc.subject fintech industry uk_UA
dc.subject banks uk_UA
dc.title Фінтех як поняття функціональної економічної науки uk_UA
dc.title.alternative Fintech as a concept of functional economic science uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the disclosure of the theoretical foundations of fintech as a concept of functional economic sciences (finance, accounting, economics). Nowadays, there are various approaches to the disclosure of this concept, which does not contribute to the development of an adequate economic policy of the state and legislative regulation in this area. Historical approach, content analysis, system and functional approaches were used to reveal the content of the definition. The analysis of existing approaches allowed us to conclude that there are four basic approaches to the interpretation of fintech: fintech as a technology, fintech as an innovation and a business model; fintech as an industry, fintech as a service. All of them have both weak and strong arguments in their favor, but none of them can exist without the latest technologies that form the basis of fintech. As a result of the study, it was proved that fintech is an innovative financial industry based on digital technologies, which lead to the intensification and growth of the efficiency of financial services. The statement about the emergence of a new fintech industry is grounded in the institutional part as a set of business entities that develop and implement modern innovative technologies in the financial sphere. Regarding traditional financial market intermediaries, it is worth talking about the transformation of their business models under the influence of modern innovative technologies. The latter happens without changing their functional role in the financial market. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account