Electronic Repository

Консалтингова послуга в сфері безпеки бізнесу як об’єкт бухгалтерського обліку

Show simple item record

dc.contributor.author Широкопояс, О.Ю
dc.contributor.author Shyrokopoias, O.Yu.
dc.date.accessioned 2020-03-16T13:53:02Z
dc.date.available 2020-03-16T13:53:02Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7655
dc.description.abstract Статтю присвячено питанням консалтингових послуг у сфері безпеки бізнесу як об’єкта бухгалтерського обліку. Аналіз наукової літератури показав, що питання управління та облікового відображення консалтингових послуг у сфері безпеки бізнесу на сьогоднішній день є малодослідженими у вітчизняній економічній науці. Дослідження показало, що обраний об’єкт дослідження знаходиться на межі економічних, юридичних наук та наук з державного управління. Аналіз консалтингових послуг як об’єкт бухгалтерського обліку дозволить розвинути та обґрунтувати інноваційні підходи до формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління консалтинговими компаніями, а замовнику дасть змогу сформувати інформаційне забезпечення для оцінки ефективності такої послуги в частині гарантування безпеки бізнесу. В статті розглянуто властивості консалтингової послуги, залежно від видів послуг, зокрема, у сфері фінансово-економічної безпеки, кібербезпеки, силової охорони й охорони правопорядку, та визначено об’єкти бухгалтерського обліку за кожним видом. Виявлено специфіку консалтингової послуги як об’єкта бухгалтерського обліку. Проте в контексті її змістовного наповнення необхідно зазначити, що основоположною специфікою консалтингової послуги у сфері безпеки бізнесу є те, що часовий проміжок процесу виробництва та реалізації збігаються, тобто процес надання консалтингової послуги у сфері безпеки бізнесу є й процесом її реалізації. Крім того, якщо консалтингова послуга у сфері безпеки передбачає ще й певні види робіт та реалізацію товарів, то зазначені процеси теж можуть збігатися в часі. Це значно ускладнює систему облікового відображення в частині ідентифікації доходів від реалізації товарів, робіт, послуг, і в частині розподілу загальновиробничих витрат та калькулювання собівартості консалтингової послуги у сфері безпеки. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject консалтингові послуги uk_UA
dc.subject безпека бізнесу uk_UA
dc.subject кібербезпека uk_UA
dc.subject фінансово-економічна безпека uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject consulting services uk_UA
dc.subject business security uk_UA
dc.subject cybersecurity uk_UA
dc.subject financial and economic security uk_UA
dc.title Консалтингова послуга в сфері безпеки бізнесу як об’єкт бухгалтерського обліку uk_UA
dc.title.alternative Business security consulting service as an object of accounting uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten This article focuses on business security consulting services as an object of accounting. The analysis of the scientific literature has shown that the issues of management and accounting of consulting services in the field of business security are currently poorly understood in domestic economic science. The study showed that the chosen object of study borders on the edge of economics, law and public administration. Analysis of consulting services as an object of accounting, which will allow to develop and substantiate innovative approaches to the formation of information and analytical support of management of consulting companies, and for the customer will allow to create information support for evaluating the effectiveness of such service in terms of business security. The article deals with the properties of consulting services, depending on the types of services, in particular: in the field of financial and economic security, in the field of cybersecurity, in the field of security and law enforcement, and the accounting objects for each type. The specifics of the consulting service as an object of accounting were revealed, but in the context of its substantive content, it should be noted that the fundamental specificity of the consulting service in the field of business security is that the time interval of the production and sales process coincides, that is, the process of providing consulting services in the sphere business is also a process of its realization. In addition, if security consulting services provide for certain types of work and sales of goods, these processes may also coincide in time. This significantly complicates the accounting system in terms of identifying revenues in the implementation of goods, works, services and in terms of distribution of overhead costs and costing consulting services in the field of security. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account