Electronic Repository

Бухгалтерський облік в управлінні транспортною логістикою: організаційні положення

Show simple item record

dc.contributor.author Вигівська, І.М.
dc.contributor.author Ягнич, К.І.
dc.contributor.author Vygivska, I.M.
dc.contributor.author Yahnych, K.I.
dc.date.accessioned 2020-03-16T10:29:00Z
dc.date.available 2020-03-16T10:29:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7652
dc.description.abstract У статті досліджено сутність поняття «транспортна логістика» та обґрунтовано, що це оптимально побудована, з економічної точки зору, система оперативної адресної доставки вантажу. Ідентифіковано групи транспорту за призначенням (загального та незагального користування). Встановлено, що транспортна логістика по відношенню до суб’єкта господарювання поділяється на внутрішню (внутрішньовиробничі перевезення) та зовнішню (забезпечення процесів постачання та продажу). Окреслено основні завдання транспортної логістики з метою встановлення галузевої специфіки та її впливу на особливості організації бухгалтерського обліку. Виокремлено організаційні аспекти облікового забезпечення транспортної логістики, які ідентифікуються в межах етапів системи оперативної адресної доставки вантажу (підбір найбільш відповідного транспортного засобу; оцінка витрат (кошторисна вартість); документальне забезпечення (супровідні та дозвільні документи, страхові поліси тощо); навантаження вантажу; сам процес транспортування; розвантаження у кінцевому пункті доставки). Здійснено критичний аналіз напрямів удосконалення бухгалтерського обліку для цілей управління транспортною логістикою, зокрема в частині аналітичного обліку, управлінського обліку та інформаційного забезпечення управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject облікове забезпечення управління uk_UA
dc.subject логістика uk_UA
dc.subject транспортна логістика uk_UA
dc.subject послуги перевезення uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject management accounting uk_UA
dc.subject logistics uk_UA
dc.subject transport logistics uk_UA
dc.subject transportation services uk_UA
dc.subject expenses uk_UA
dc.title Бухгалтерський облік в управлінні транспортною логістикою: організаційні положення uk_UA
dc.title.alternative Accounting in the management of transport logistics: organizational provisions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article investigates the essence of the concept of «transport logistics» and substantiates that it is an optimally constructed, from an economic point of view, system of prompt address delivery of cargo. Destination transport groups (general and non-public) have been identified. It is established that transport logistics in relation to the entity is divided into internal (inland transport) and external (provision of supply and sale). The basic tasks of transport logistics with the purpose of establishing the industry specificity and its influence on the peculiarities of accounting organization are outlined. Organizations are distinguished due to aspects of transport logistics accounting that are identified within the stages of the system of prompt address delivery of goods (selection of the most suitable vehicle; cost estimation (estimated cost); documentary support (supporting and permitting documents, insurance policies, etc.); transportation; unloading at the final delivery point). Critical analysis of the directions of accounting improvement for the purposes of transport logistics management is carried out, in particular in the part of analytical accounting, management accounting and information support of management. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account