Electronic Repository

Звітність у ризик-орієнтованому управлінні стартап-компанії

Show simple item record

dc.contributor.author Барчак, Т.П.
dc.contributor.author Barchak, T.P.
dc.date.accessioned 2020-03-16T08:27:00Z
dc.date.available 2020-03-16T08:27:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7651
dc.description.abstract Однією з основних ознак діяльності стартап-компаній є велика кількість ризиків. Уникнення ризиків та мінімізація їх негативних наслідків можливі за наявності якісного та повного інформаційного ресурсу для цілей ризик-менеджменту. У статті ідентифіковано напрями удосконалення інформаційного забезпечення ризик-орієнтованого управління стартап-компанією, а також розвиток організаційно-методичних положень складання внутрішньої управлінської звітності інноваційного підприємства про основні результати його діяльності в умовах ризику. Задля удосконалення ризик-орієнтованого управління стартап-компанією розроблено до впровадження форми внутрішньої управлінської звітності (Управлінський баланс стартап-компанії; Управлінський звіт про прибутки та збитки стартап-компанії; Ризики господарської діяльності стартап-компанії та витрати, понесені для їх мінімізації; Аналіз зміни собівартості інноваційного виробу після його вдосконалення та Звіт про оборотний капітал стартап-компанії). Врахування у запропонованій звітності специфіки діяльності інноваційних підприємств сприяють підвищенню ефективності управління ризиками стартап-компанії та оптимізації витратної складової системи ризик-менеджменту. Перспективами подальших досліджень визначено потребу розвитку організаційно-методичного забезпечення складання фінансової звітності в частині розкриття інформації про ризики інноваційної діяльності стартап-компанії та їх наслідки, зокрема пошук напрямів удосконалення звіту про управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;3(44)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject облікове забезпечення управління uk_UA
dc.subject звітність uk_UA
dc.subject стартап-компанія uk_UA
dc.subject управлінська звітність uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject accounting for management uk_UA
dc.subject reporting uk_UA
dc.subject startup company uk_UA
dc.subject management reporting uk_UA
dc.title Звітність у ризик-орієнтованому управлінні стартап-компанії uk_UA
dc.title.alternative Reporting in risk-oriented startup company management uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten A large number of risks is one of the main features of a startup company. Avoiding risks and minimizing their negative consequences is possible if there is a high-quality and complete information resource for the risk management purposes. The article identifies the directions of improvement of information support of risk-oriented management of a startup company, as well as the development of organizational and methodological provisions of the internal management reporting of the innovative enterprise on the main results of its activity in risk conditions. In order to improve the risk-oriented management of a startup company, the internal management reporting forms were developed (Management balance of the startup company; Management report on the profits and losses of the startup company; Risks of startup company business activity and costs incurred to minimize them; Analysis of changes in the cost of an innovative product after its improvement and the Working Capital Report of a startup company). Taking into account the specifics of innovative companies' activities in the suggested reporting will help to increase the efficiency of risk management of a startup company and optimize the cost component of the risk management system. Prospects for further research have identified the need to develop organizational and methodological support for the preparation of financial statements in terms of disclosure of information about the risks of innovative startup companies and their consequences, including the search for areas of improvement of the management report. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account