Electronic Repository

Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств

Show simple item record

dc.contributor.author Фокін, Олександр Костянтинович
dc.contributor.author Fokin, O.K.
dc.date.accessioned 2019-09-23T11:22:34Z
dc.date.available 2019-09-23T11:22:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7536
dc.description.abstract У процесі дослідження було представлено наукові здобутки вчених, що стосуються методології економічного аналізу та аналітичних процедур щодо оцінки ефективності витрат. У статті розглянуто завдання, які стоять перед економічним аналізом та в подальшому перед аналітичною інформацією, яка використовується для прийняття управлінських рішень щодо поведінки виробничих витрат. Було виявлено різноманітність поглядів щодо завдань економічного аналізу виробничих витрат. Проведений аналіз дозволив зробити висновок, що основним завданням є формування аналітичної інформації про причинно-наслідкові зв’язки в поведінці виробничих витрат великих промислових підприємств. Визначено основні напрями методичного забезпечення економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. У процесі дослідження було запропоновано розширити зміст кожного з етапів економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств. До таких етапів належать: підготовчий, технологічний, аналітичний, підсумковий. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject методи аналізу uk_UA
dc.subject етапи економічного аналізу uk_UA
dc.subject оцінка uk_UA
dc.subject промислові підприємства uk_UA
dc.subject виробничі витрати uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject economic analysis uk_UA
dc.subject methods of analysis uk_UA
dc.subject stages of economic analysis uk_UA
dc.subject estimation uk_UA
dc.subject industrial enterprises uk_UA
dc.subject production costs uk_UA
dc.title Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств uk_UA
dc.title.alternative Development of methodological provisions of economic analysis of production costs of large industrial enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In the course of the research, the scientific achievements concerning the methodology of economic analysis and analytical procedures for assessing the cost effectiveness were analyzed. The article investigates the tasks facing the economic analysis and, in the future, the analytical information used to make managerial decisions on the behavior of production costs. A variety of views were found on the objectives of the economic analysis of production costs. The analysis made it possible to conclude that the main task is the formation of analytical information on causal relationships in the behavior of production costs of large industrial enterprises. The basic directions of methodical maintenance of economic analysis of industrial expenses of the big industrial enterprises are determined. In the course of the study, it was proposed to expand the content of each of the stages of the economic analysis of the production costs of large industrial enterprises. The stages include: preparatory stage, technological stage, analytical stage, final stage. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account