Electronic Repository

Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства

Show simple item record

dc.contributor.author Тітарчук, Михайло Іванович
dc.contributor.author Titarchuk, M.I.
dc.date.accessioned 2019-09-23T11:14:56Z
dc.date.available 2019-09-23T11:14:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7535
dc.description.abstract У процесі дослідження було проаналізовано статті, що стали підґрунтям для розбудови теоретико-методологічного розвитку форм організації економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства. Розглянуто структуру вітчизняного ринку консалтингових послуг України. Досліджено ключові показники світового консалтингового ринку, до того ж участь консалтингових компаній досліджуваних країн у формування та реалізації державно-приватного партнерства є обов’язковою. У процесі дослідження було встановлено, що участь консалтингових компаній в формуванні аналітичного забезпечення управління господарською діяльністю підприємств та формуванні і реалізації проекту державно-приватного партнерства можна охарактеризувати за наступними напрямами: постійна консалтингова участь; періодична консалтингова участь; тематична консалтингова участь; замовлення консалтингових послуг для оцінки сторонніх осіб. Зазначені напрями застосування консалтингових послуг дають можливість забезпечити аналітичний супровід управління процесами формування і реалізації проектів державно-приватного партнерства. Зважаючи на представлені форми організації економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства, запропоновано підхід до їх адаптації, до властивостей проектів та форм їх реалізації, що представлений такими складовими: визначення мети застосування аналітичних процедур, відповідно до яких обирається та чи інша форма організації економічного аналізу; пропонується механізм закріплення тієї чи іншої форми організації економічного аналізу в системі внутрішніх регламентів учасників проекту державно-приватного партнерства. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject аналітична оцінка uk_UA
dc.subject консалтинг uk_UA
dc.subject державне приватне партнерство uk_UA
dc.subject об’єкт державного майна uk_UA
dc.subject проект державно-приватного партнерства uk_UA
dc.subject economic analysis uk_UA
dc.subject analytical assessment uk_UA
dc.subject consulting uk_UA
dc.subject public private partnership uk_UA
dc.subject state property objec uk_UA
dc.subject public-private partnership project uk_UA
dc.title Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства uk_UA
dc.title.alternative Development of forms of organization of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In the course of the research, the articles were analyzed, which became the basis for building the theoretical and methodological basis of the development of forms of organization of economic analysis of the formation and implementation of the public-private partnership project. The structure of the Ukrainian consulting service market is considered. The key indicators of the world consulting market are investigated, in addition, the participation of consulting companies of the countries under study in the formation and implementation of public-private partnership is compulsory. In the course of the research it was established that the participation of consulting companies in the formation of analytical support for the management of economic activities of enterprises and the formation and implementation of a public-private partnership project can be characterized in the following areas: constant consulting participation; periodic consulting; thematic consulting participation; ordering consulting services to assess unauthorized persons. The indicated directions of application of consulting services provide an opportunity to provide analytical support for the management of the processes of formation and implementation of public-private partnership projects. Taking into account the presentation of the form of organization of economic analysis of the formation and implementation of public-private partnership projects, the following approach is proposed for their adaptation to the properties of projects and forms of their implementation, which are represented by the following components: definition of the purpose of application of analytical procedures according to which one or another form of organization of economic analysis; the mechanism of consolidation of one or another form of organization of economic analysis in the system of internal regulations of participants of the project of public-private partnership is offered. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account