Electronic Repository

Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Саух, Ірина Василівна
dc.contributor.author Виговська, Наталія Георгіївна
dc.contributor.author Saukh, I.V.
dc.contributor.author Vyhovska, N.G.
dc.date.accessioned 2019-09-23T11:09:19Z
dc.date.available 2019-09-23T11:09:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7534
dc.description.abstract Стаття присвячена формуванню елементів системи стратегічного контролю як напряму забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства. Зазначено, що ефективність діяльності господарюючих суб’єктів обумовлюється станом його фінансів, що і призводить до необхідності розгляду проблеми гарантування фінансової безпеки підприємства. Створення системи внутрішнього контролю стратегічного спрямування, або так званого стратегічного контролю, автори розглядають як напрям забезпечення фінансової безпеки. У статті уточнено трактування стратегічного контролю за допомогою застосування системного підходу (це складна система взаємозв’язків між суб’єктами та об’єктами контролю, яка реалізується за допомогою принципів, функцій, методів і прийомів й орієнтована на забезпечення ефективної реалізації сформованої стратегії розвитку фінансового потенціалу підприємства в умовах зовнішніх флуктуацій середовища та багатопланової конкуренції й забезпечення відповідного рівня фінансової безпеки). У результаті дослідження було уточнено принципи, функції та інші системоутворюючі елементи стратегічного контролю. Авторами зазначено, що вимогами до впровадження ефективної системи стратегічного контролю на підприємстві є перманентність, превентивність, гнучкість, зовнішня та внутрішня спрямованість, що обумовлює виконання останнім таких функцій, як профілактична (або превентивна); інформаційна; мобілізуюча; мотиваційна. Визначено, що основними користувачами результатів стратегічного контролю є менеджмент підприємства, що є безпосереднім розробником фінансової стратегії, об’єктом - процес реалізації стратегії в цілому та в розрізі її окремих етапів. Впровадження та функціонування стратегічного контролю на підприємстві сприятиме підвищенню рівня його фінансової безпеки в контексті протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
dc.subject фінансова безпека uk_UA
dc.subject стратегічний контроль uk_UA
dc.subject оперативний внутрішній контроль uk_UA
dc.subject зовнішнє середовище uk_UA
dc.subject financial security uk_UA
dc.subject strategic control uk_UA
dc.subject operational internal control uk_UA
dc.subject external environment uk_UA
dc.title Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства uk_UA
dc.title.alternative Formation of the system of strategic control as a direction of ensuring the financial security of the enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the formation of elements of the system of strategic control as a direction of ensuring an adequate level of financial security of the enterprise. It is noted that the efficiency of business entities is determined by the state of its finances, which leads to the need to consider the problem of ensuring the financial security of the enterprise. The creation of a system of internal control of a strategic direction or so-called strategic control is considered by the authors as a direction of ensuring financial security. The article clarifies the interpretation of strategic control through the use of the system approach (this is a complex system of interconnections between entities and objects of control, implemented with the help of principles, functions, methods and techniques, which is aimed at ensuring the effective implementation of the formed strategy of developing the financial potential of the enterprise in the conditions of external environmental fluctuations and multi-faceted competition and ensuring the appropriate level of financial security). As a result of the study, principles, functions and other system-forming elements of strategic control were specified. The authors note that the requirements for the implementation of an effective system of strategic control at the enterprise are permanence, preventive, flexible, external and internal orientation, which determine the fulfillment of such functions as preventive information; mobilizing; motivational It was determined that the main users of the results of strategic control are the management of the enterprise, i.e. the sole developer of the financial strategy, the object – the process of implementing the strategy as a whole and in terms of its individual stages. Implementation and functioning of strategic control at the enterprise will help to increase its financial security in the context of counteraction to external and internal threats. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account