Electronic Repository

Врахування фактора зовнішньоекономічної діяльності при визначенні кредитоспроможності суб’єкта господарювання

Show simple item record

dc.contributor.author Петрук, Олександр Михайлович
dc.contributor.author Новак, Оксана Сергіївна
dc.contributor.author Маркович, Таісія Геннадіївна
dc.contributor.author Petruk, O.M.
dc.contributor.author Novak, O.S.
dc.contributor.author Markovych, T.G.
dc.date.accessioned 2019-09-20T11:04:19Z
dc.date.available 2019-09-20T11:04:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7533
dc.description.abstract Стаття присвячена розвитку методології оцінки рівня кредитного ризику позичальників-юридичних осіб. Авторами проаналізовано чинну методику визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, що використовується банками України. Шляхом аналізу статистичних даних щодо частки проблемних кредитів у кредитних портфелях банків України встановлено, що впровадження зазначеної методики не призвело до суттєвої зміни частки проблемних кредитів у банківській системі, а отже, потребує подальшого удосконалення. У статті запропоновано розвиток підходу до кредитоспроможності, яка на методичному рівні має виражатися через комплекс взаємозв’язаних кількісних і якісних показників, які в своїй єдності визначають ступінь кредитоспроможності потенційного позичальника. Авторами запропоновано враховувати фактор зовнішньоекономічної діяльності як такий, що суттєво впливає на фінансовий стан підприємства, під час розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи, шляхом включення показника «частка операційного прибутку від зовнішньоекономічної діяльності до відрахування амортизації в загальному обсязі реалізації продукції». Крім того, в умовах стабільної тенденції девальвації гривні запропоновано діапазони значень коефіцієнта PD боржника – юридичної особи-експортера – враховувати за мінімальними значеннями, а юридичної особи-імпортера – за максимальними значеннями при визначанні розміру кредитного ризику за активом на індивідуальній основі. Внесені пропозиції дозволять коригувати рівень кредитного ризику позичальника-юридичної особи, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність залежно від вагомості її впливу на фінансовий результат підприємства. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць;1(42)
dc.subject зовнішньоекономічна діяльність uk_UA
dc.subject експорт uk_UA
dc.subject кредитоспроможність uk_UA
dc.subject фінансові показники uk_UA
dc.subject кредитний ризик uk_UA
dc.subject foreign economic activity uk_UA
dc.subject export uk_UA
dc.subject creditworthiness uk_UA
dc.subject financial indicators uk_UA
dc.subject credit risk uk_UA
dc.title Врахування фактора зовнішньоекономічної діяльності при визначенні кредитоспроможності суб’єкта господарювання uk_UA
dc.title.alternative Account of foreign economic activity factor in determining the entity creditworthiness uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the development of methodology for assessing the level of credit risk of borrowers-legal entities. The authors analysed the current methodology for determining the credit risk size under active banking operations used by Ukrainian banks. By analysing the statistical data on the share of problem loans in the loan portfolios of Ukrainian banks, it was established that the implementation of this methodology did not lead to a significant change in the share of problem loans in the banking system, and, consequently, needs further improvement. The article proposes the development of an approach to credit, which at the methodological level should be expressed through a set of interrelated quantitative and qualitative indicators, which in their unity determine the degree of creditworthiness of a potential borrower. The authors suggest taking into account the factor of foreign economic activity, as having a significant impact on the financial state of the enterprise, when calculating the integral indicator of the financial status of the debtor – a legal entity by including the indicator «the share of operating profit from foreign economic activities to depreciation in the total volume of sales». In addition, in the conditions of stable tendency of hryvnia devaluation, ranges of values of the debtor PD coefficient – the legal entity-exporter is proposed to be taken into account for the minimum values, and the legal entity-importer – for maximum values in determining the size of credit risk on an asset on an individual basis. The submitted offers will allow to adjust the level of credit risk of the borrower-legal entity that carries out foreign economic activity, depending on the importance of its impact on the financial result of the enterprise. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account