EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань

Show simple item record

dc.contributor.author Щирська, Антоніна Юліївна
dc.contributor.author Shchirska, A.Yu.
dc.date.accessioned 2018-12-19T09:43:31Z
dc.date.available 2018-12-19T09:43:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7425
dc.description.abstract В роботі досліджено праці вчених в частині різних видів бухгалтерського обліку та питань методики бухгалтерського обліку. Згруповано завдання бухгалтерського обліку: за сферами його прояву, за історичними етапами розвитку суспільства та економічних систем, за сферами суспільно-економічного розвитку, за видами системи управління, за основоположною економічною концепцією, яка обрана для розвитку певної країни. Визначено основне завдання бухгалтерського обліку: формування якісної облікової інформації, яка в подальшому дозволить задовільними стейкхолдерів. Встановлено, що саме якість є основою оцінки облікової інформації на предмет відповідності властивостям, які вимагають користувачі. Визначено сутність поняття «якість облікової інформації». Під якістю облікової інформації запропоновано розуміти сукупність параметрів інформації, які найбільш точно відображають властивості об’єкта управління за певних умов середовища функціонування економічних агентів та відповідають інформаційним запитам учасників соціально-економічних відносин. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject якість облікової інформації uk_UA
dc.subject методика бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject завдання бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject quality of accounting information uk_UA
dc.subject accounting methods uk_UA
dc.subject accounting tasks uk_UA
dc.title Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань uk_UA
dc.title.alternative Accounting as a system of information resources generating: task transformation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article studies the works of scientists in the field of various types of accounting and accounting methodology. The tasks of accounting are grouped according to the areas of their manifestation, the historical stages of the development of society and economic systems, the spheres of social and economic development, the types of management system, the basic economic concept chosen for the development of a particular country. The basic task of accounting is defined, i.e. the formation of qualitative accounting information, which in future will allow satisfy stakeholders. The quality is established to be the basis for evaluating accounting information for the purpose of matching the properties that users demand. The essence of the concept of «quality of accounting information» is determined by the set of information parameters that most accurately reflect the properties of the object of management under certain conditions of the environment of the functioning of economic agents and meet the information requests of participants in social and economic relations. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account