EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Сучасні проблеми обліку інвестиційної діяльності підприємств України

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, Ганна Юріївна
dc.contributor.author Вознюк, О.В.
dc.contributor.author Khomenko, G.Yu.
dc.contributor.author Voznyuk, O.V.
dc.date.accessioned 2018-12-19T09:36:27Z
dc.date.available 2018-12-19T09:36:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7424
dc.description.abstract У зв’язку з потужним розвитком виробничих процесів та економіки країни в цілому, постає питання щодо залучення фінансових інвестицій на підприємство та покращення інвестиційного клімату загалом. В умовах затяжної економічної кризи в Україні, питання залучення та покращення інвестиційних процесів стає пріоритетним. Адже саме завдяки фінансовим вкладенням інвесторів, підприємства отримують змогу покращувати якість своєї продукції, оновлювати обладнання, що дає можливість не тільки не втратити потенційного покупця, а й вийти на нові ринки збуту, в тому числі і європейські. Отже, можна сказати, що Україна є досить перспективною країною для інвестора, але низка різносторонніх проблем робить її менш привабливою для залучення інвестиційних ресурсів та зарубіжних партнерів. Подолання наявних проблем та реалізація запропонованих пропозицій створить передумови для покращення інвестиційного клімату в країні. В ході дослідження фінансових інвестицій як об'єкта бухгалтерського обліку важливо зазначити, що в даних ринкових умовах процес інвестування є досить важливим, потрібним та досить актуальним на сьогодні. Це підтверджують щорічні статистичні дані про обсяги здійснених фінансових вкладень в економіку країни. Загалом фінансові інвестиції є важливим елементом функціонування фірм. Вони забезпечують фінансову стабільність та дають змогу компаніям застосовувати новітні технології, покращувати якість та реалізовувати на практиці ідеї та винаходи. За таких умов актуальним є виявлення та пошук шляхів подолання сучасних проблем обліку фінансових інвестицій на підприємствах України. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.subject інвестиції uk_UA
dc.subject інвестування uk_UA
dc.subject інвестиційна діяльність uk_UA
dc.subject залучення фінансових ресурсів uk_UA
dc.subject інвестиційний клімат uk_UA
dc.subject система бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject investment uk_UA
dc.subject investing uk_UA
dc.subject investment activity uk_UA
dc.subject attraction of financial resources uk_UA
dc.subject investment climate uk_UA
dc.subject accounting system uk_UA
dc.title Сучасні проблеми обліку інвестиційної діяльності підприємств України uk_UA
dc.title.alternative Current Problems Of Accounting Investment Activities Of Enterprises Of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten In connection with the strong development of production processes and the economy of the country as a whole, the question arises about attracting financial investments for the company and improving the investment climate in general. In the context of the protracted economic crisis in Ukraine, the issue of attracting and improving investment processes becomes a priority. After all, thanks to the financial investments of the investors, the enterprises are able to improve the quality of their products, to upgrade the equipment, which enables not only to lose a potential buyer, but also to enter new markets, including European ones. So, we can say that Ukraine is a rather promising country for the investor, but a range of diverse problems makes it less appealing for attracting investment resources and foreign partners. Overcoming the existing problems and implementing the proposals will create the preconditions for improving the investment climate in the country. In the study of financial investment as an accounting object it is important to note that in these market conditions, the investment process is quite important, necessary and very relevant today. This is confirmed by the annual statistics on the volume of financial investments made in the country's economy. In general, financial investments are an important element of the functioning of firms. They provide financial stability and enable companies to apply the latest technology, improve quality and put into practice ideas and inventions. Under such conditions, it is important to identify and find ways to overcome the current problems of accounting for financial investments in Ukrainian enterprises. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account