EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку

Show simple item record

dc.contributor.author Травін, Віталій Вікторовіч
dc.contributor.author Нагіленко, Іван Анатолійович
dc.contributor.author Travin, V.V.
dc.contributor.author Nahilenko, I.A.
dc.date.accessioned 2018-12-19T09:06:28Z
dc.date.available 2018-12-19T09:06:28Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7423
dc.description.abstract Розвиток сучасного суспільства ґрунтується на цінностях. Вони визначають траєкторію розвитку. Тому важливою задачею є визначення переліку цінностей, які зіграли домінуючу роль у розвитку українського суспільства та формуванні української ідентичності, і вміння їх реалізовувати окремою індивідуальністю, зокрема, при здійсненні вибору при веденні бухгалтерського обліку. Система цінностей сучасного українського суспільства сформувалася під впливом європейської та візантійсько-євразійської цінностей. Українець сприймає оточуючий світ через власні відчуття серцем, осмислює через розум, поєднує їх в єдине ціле, і коли вони стають основою його індивідуальності, реалізує через власну волю. Для такого національного характеру окрема індивідуальність завжди буде мати велике значення, правда буде реалізовуватись через окрему людину і завжди буде мати практичне значення, та ніколи не буде виступати у вигляд загальної ідеї здатної знецінити життя індивіда. Тобто в український ідентичності для розвитку професійної відповідальності за вибір є всі підстави. В цьому контексті слід трактувати бухгалтерський облік як ризикову професійну діяльність, яка передбачає можливість вибору і відповідальність за нього. Аналогічно до підприємницьких здібностей, повинні розглядатися й бухгалтерські здібності, які включають здатність до ризику і відповідальність. Усвідомлення цих ідей можливо лише за умови ментальної ідентифікації суб’єкта бухгалтерського обліку в межах соціокультурного простору-часу України. Вміння розуміти та користуватись власною ідентичністю та цінностями, може сформувати уявлення про свободу вибору та відповідальність. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.subject цінності uk_UA
dc.subject свобода вибору uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject професійна відповідальність uk_UA
dc.subject values uk_UA
dc.subject freedom of choice uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject professional responsibility uk_UA
dc.title Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку uk_UA
dc.title.alternative Cultural prerequisites for the formation of attitudes towards freedom of choice in the accounting system uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The development of modern society is based on values. They determine the trajectory of development. Therefore, an important task is to determine the list of values that have played a dominant role in the development of Ukrainian society and the formation of Ukrainian identity, and the ability to implement them by a personality, in particular, when making choices and keeping accounting records. The value system of modern Ukrainian society was formed under the influence of European and Byzantine-Eurasian values. The Ukrainian perceives the surrounding world through his own feelings, interprets through the mind, unites them into a single entity, and when they become the basis of his personality, he realizes it through his own will. For such a national character, a personality will always be of great importance, the truth will be realized through a person and will always be of practical importance, and will never appear in the form of a general idea capable of devaluing a person’s life. That is, the Ukrainian identity has a reason for the development of professional responsibility for the choice. In this context, accounting should be considered as a risky professional activity that presupposes the possibility of choice and responsibility for it. Similarly to entrepreneurial skills, accounting abilities, including the ability to take risk and responsibility, should be considered. Awareness of these ideas is possible only under the condition of the mental identification of the subject of accounting within the social and cultural space-time of Ukraine. The ability to understand and use their own identity and values can form an idea of freedom of choice and responsibility. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account