EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства

Show simple item record

dc.contributor.author Тітарчук, Михайло Іванович
dc.contributor.author Titarchuk, M.I.
dc.date.accessioned 2018-12-19T08:58:26Z
dc.date.available 2018-12-19T08:58:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7422
dc.description.abstract В статті проаналізовано праці вчених сформували теоретичне підґрунтя та забезпечили розвиток окремих методологічних інструментів економічного аналізу. Здійснено оцінку сучасного стану методологічного інструментарію, що використовується для техніко-економічної оцінки ефективності державно-приватного партнерства. Визначено тлумачення об’єкту та предмету економічного аналізу ефективності функціонування державно-приватного партнерства. Визначено етапи формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства: передінвестиційний економічний аналіз, економічний аналіз реалізації проекту державно-приватного партнерства, економічний аналіз реалізованого проекту. В ході дослідження було запропоновано класифікацію економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства, яка враховує властивості даного виду діяльності та дозволить сформувати інформаційний простір для забезпечення інформаційних потреб як учасників державно-приватного партнерства, так і зацікавлених сторін. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.subject економічний аналіз uk_UA
dc.subject державне партнерство uk_UA
dc.subject приватне партнерство uk_UA
dc.subject об’єкт економічного аналізу uk_UA
dc.subject предмет економічного аналізу uk_UA
dc.subject economic analysis uk_UA
dc.subject state partnership uk_UA
dc.subject private partnership uk_UA
dc.subject object of economic analysis uk_UA
dc.subject subject of economic analysis uk_UA
dc.title Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства uk_UA
dc.title.alternative System elements of economic analysis of formation and realization of the project of the state and private partnership uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article analyzes the works of scientists that formed the theoretical basis and provided development of separate methodological tools of economic analysis. An assessment of the current state of the methodological tools used for technical and economic evaluation of the effectiveness of public and private partnership is carried out. The interpretation of the object and subject of economic analysis of the effectiveness of the performance of public and private partnership is determined. The stages of formation and realization of the public and private partnership project are defined: pre-investment economic analysis, economic analysis of the implementation of the public and private partnership project, economic analysis of the implemented project. In the course of the study, the classification of the economic analysis of the formation and implementation of public and private partnership was proposed, which takes into account the properties of this type of activity and will allow the formation of informational space to provide information needs both to participants of public and private partnership and stakeholders. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account