Electronic Repository

Суб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес

Show simple item record

dc.contributor.author Жиглей, Ірина Вікторівна
dc.contributor.author Zhyhlei, I.V.
dc.date.accessioned 2018-12-18T14:07:12Z
dc.date.available 2018-12-18T14:07:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7418
dc.description.abstract Соціальна відповідальність в рамках концепції сталого розвитку набуває все більшого поширення у різних аспектах життя суспільства. Метою статті є дослідження взаємозв’язків людини, підприємства та держави як соціально відповідальних суб’єктів, а також їх влив на систему бухгалтерського обліку. Складність відносин між державою, підприємцями та окремою індивідуальною особою проявляється у зіткненні інтересів, що впливає на економічну, культурну, наукову, соціальну сфери. На учасників таких взаємовідносин накладається відповідальність за їх потреби, інтереси, волевиявлення, діяльність та інші процеси життєдіяльності, які здатні вплинути на іншого суб’єкта. Адже, кожна зі сторін є специфічним та унікальним споживачем результату діяльності та поведінки інших. У зв’язку з цим, насамперед, необхідним є роз’яснення поняття відповідальності людини, підприємства, держави та суспільства в цілому. Питання соціальної відповідальності було розглянуто на основі наявних публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених (філософів, психологів, політологів, соціологів та економістів). Шляхом аналізу, синтезу, класифікації вдалося конкретизувати соціальну відповідальність за допомогою соціально-економічних норм та законів. Результати дослідження будуть виступати орієнтиром для вивчення впливу соціальної відповідальності на обліковий процес, аналітичну та стратегічну діяльність. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(41)
dc.subject соціальна відповідальність uk_UA
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject соціально орієнтована економіка uk_UA
dc.subject сталий розвиток uk_UA
dc.subject суспільні відносини uk_UA
dc.subject суб’єкти економіки uk_UA
dc.subject споживач uk_UA
dc.subject social responsibility uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject socially-oriented economy uk_UA
dc.subject sustainable development uk_UA
dc.subject social relations uk_UA
dc.subject economy subjects uk_UA
dc.subject customer uk_UA
dc.title Суб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес uk_UA
dc.title.alternative Subjective characteristics of social responsibility and their impact on the accounting process uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Social responsibility within the concept of sustainable development is becoming more common in various aspects of society. The objective of the articles is human relationships, businesses and the state as socially responsible entities, also their impact on the accounting system. The complexity of relations between the state, employers and an individual person lies in a conflict of interests that affect economic, cultural, scientific, social spheres. The participants of these relations are imposed responsibility for their needs, interests, expression, activity and other vital processes that may affect the other entities. After all, every party is specific and unique customer of the performance and behavior of others. In this regard, it is necessary to clarify the concept of responsibility, enterprise, government and society as a whole. The issue of social responsibility was considered on the basis of the available publications of foreign and domestic scientists (philosophers, psychologists, political scientists, sociologists and economists). Through analysis, synthesis, classification, the social responsibility was specified with the help of social and economic rules and laws. Results of the study will serve as a guide to explore the impact of social responsibility in accounting, analytical and strategic activities. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account