EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників

Show simple item record

dc.contributor.author Овандер, Наталя Львівна
dc.contributor.author Оверчук, Алла Василівна
dc.contributor.author Ovander, N.L.
dc.contributor.author Overchuk, A.V.
dc.date.accessioned 2018-10-22T09:07:14Z
dc.date.available 2018-10-22T09:07:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7408
dc.description.abstract У роботі розглянуто особливості побудови збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінки здійснення фінансового планування на підприємстві. В ході проведення даного дослідження нами було виділено та сформовано три групи показників, а саме показники, які відображають: актив та пасив підприємства з урахуванням оцінки його фінансового стану; результативність планування доходів, витрат та чистого фінансового результату підприємства; якість формування та використання фінансового плану підприємства щодо руху грошових коштів. Водночас, для здійснення повноцінної оцінки формування системи фінансового планування підприємства, потрібно комплексно оцінювати значення усіх представлених нами груп показників, зокрема потрібно приймати такі управлінські рішення, які сприятимуть збереженню балансу системи. Перспективами подальшого розвитку з даної проблематики буде розробка системи збалансованих коефіцієнтів щодо розробки, реалізації та аналізу виконання фінансового плану на підприємстві. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(40)
dc.subject збалансована система показників uk_UA
dc.subject фінансове планування uk_UA
dc.subject фінансовий план uk_UA
dc.subject планування uk_UA
dc.subject групи показників uk_UA
dc.subject balanced score card uk_UA
dc.subject financial planning uk_UA
dc.subject financial plan uk_UA
dc.subject planning uk_UA
dc.subject groups of indicators uk_UA
dc.title Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників uk_UA
dc.title.alternative Assessment of the system of financial planning of the enterprise on the basis of a balanced score card uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The paper investigates the features of constructing a balanced score card (BSC) for assessing the implementation of financial planning at the enterprise. In the course of this study, we identified and formed three groups of indicators, namely indicators that reflect: an asset and a passive enterprise, taking into account the assessment of its financial status; the effectiveness of planning the income, expenses and net financial results of the enterprise; the quality of the formation and use of the financial plan of the enterprise in terms of cash flow. At the same time, in order to carry out a thorough assessment of the formation of the system of financial planning of the enterprise, it is necessary to comprehensively evaluate the values of all the groups of indicators, in particular, it is necessary to make such managerial decisions that will contribute to maintaining the balance of the system. Prospects for further development on this issue will be the development of a system of balanced coefficients for the development, implementation and analysis of the implementation of the financial plan at the enterprise. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account