EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції

Show simple item record

dc.contributor.author Сироїд, Надія Павлівна
dc.contributor.author Syroid, N.P.
dc.date.accessioned 2018-06-04T11:58:33Z
dc.date.available 2018-06-04T11:58:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7370
dc.description.abstract Для покращення екологічної якості продукції варто приділити належну увагу контролю процесів, які пов’язані з підвищенням екологічної якості продукції. За результатами дослідження сформовано мету та завдання контролю, визначено об’єкти внутрішнього контролю операцій з обліку витрат на екологічну якість продукції. Так, вважаємо, що основною метою внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції є встановлення правильності і законності господарських операцій, попередження порушень та зловживань при витрачанні природних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення мінімізації негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище. Наведено основні завдання внутрішнього контролю витрат, але варто зазначити, що вони можуть змінюватися і залежать від розміру, структури, сфер та видів економічної діяльності підприємства, вимог управлінського персоналу. В процесі визначення об’єктів контролю екологічної якості варто зазначити, що даний перелік не є вичерпним, але найбільш актуально виділяти такі об’єкти, як генно-модифіковані організми та відходи виробництва. Також визначено суб’єкти контролю витрат на екологічну якість продукції, їх функції та інформаційну базу для здійснення контролю. Правильна організація процесу внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції сприятиме чіткому документуванню операцій, своєчасній та повній реєстрації даних обліку в регістрах, правдивому відображенню інформації в управлінській фінансовій звітності, а також забезпечить зменшення негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;1(39)
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject контроль uk_UA
dc.subject система внутрішнього контролю uk_UA
dc.subject екологічна якість uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject control uk_UA
dc.subject internal control system uk_UA
dc.subject control organization uk_UA
dc.subject environmental quality uk_UA
dc.title Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції uk_UA
dc.title.alternative Internal cost control on the ecological quality of products uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten To improve the environmental quality of products due attention should be paid to control the processes related to environmental quality input of the product. The results of the study help to state the purpose and objectives of the control, also to define objects for internal control of operations cost of environmental quality. So, we believe that the main purpose of internal cost control on the ecological quality of products is the establishment of the correctness and legality of business operations, prevention of violations and abuses in the expenditure of natural, labour, material and financial resources to ensure the minimization of negative impact on the health of consumers and the environment. The basic objectives of internal control of expenditure are brought forward, but it should be noted that they can vary and depend on the size, structure, spheres and types of economic activity of the enterprise, the requirements of management personnel. In the process of identifying the objects of control of environmental quality it should be noted that this list is not exhaustive, but it is most relevant to highlight objects such as genetically modified organisms and waste production. Also the subjects of cost control to environmental quality, their functions and the information base for monitoring are determined. Proper organization of the process of internal cost control on the ecological quality of products would benefit from a clear documentation of transactions, timely and complete registration of accounting data in the registers, the true reflection of information in managerial financial reporting and ensure reduction of the negative impact on the health of consumers and the environment. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account