EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami «innowacje», «innowacyjność» i «działalność innowacyjna» w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy

Show simple item record

dc.contributor.author Ksendzuk, V.V.
dc.contributor.author Saakian, A.D.
dc.contributor.author Ксендзук, В.В.
dc.contributor.author Саакян, А.Д.
dc.date.accessioned 2018-06-04T11:04:11Z
dc.date.available 2018-06-04T11:04:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7367
dc.description.abstract Зроблено аналіз понятійного апарату в частині управління інноваційною діяльністю підприємств. Обґрунтування актуальності дослідження здійснено на підставі аналізу статистичних даних у сфері використання інновацій в бізнесі українських і польських підприємств. Під час дослідження розглянуто різні підходи польських науковців до тлумачення понять «інновації», «інноваційність» і «інноваційна діяльність», з метою обґрунтування взаємозалежності між ними в теоретичному і практичному розрізі. Це дозволило зробити висновки у розрізі вдосконалення досліджуваних понять. Адже, як показало дослідження у сфері здійснення підприємницької діяльності, в науковій літературі підхід до трактування даних понять відрізняється та потребує доопрацювання, з метою розробки теоретичних основ для підготовки інноваційних бізнес-стратегій, оцінки показників інноваційності для груп зацікавлених осіб. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;1(39)
dc.subject innowacje uk_UA
dc.subject innowacyjność uk_UA
dc.subject działalność innowacyjna uk_UA
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem uk_UA
dc.subject інновації uk_UA
dc.subject інноваційність uk_UA
dc.subject інноваційна діяльність uk_UA
dc.subject управління підприємством uk_UA
dc.title Uwarunkowanie zależności pomiędzy pojęciami «innowacje», «innowacyjność» i «działalność innowacyjna» w systemie zarządzania przedsiębiorstwem: doświadczenia polskich badaczy uk_UA
dc.title.alternative Взаємозв’язок між поняттями «інновація», «інноваційність» та «інноваційна діяльність» в системі управління підприємством: досвід польських дослідників uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Artykuł został poświęcony analizie aparatu pojęciowego w zakresie prowadzenia dzialalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jako uzasadnienie aktualności prowadzenia badania w tym zakresie przeanalizowano dane statystyczne dotyczące wdrażania innowacji w działalność ukraińskich i polskich przedsiębiorstw. Zbadano podejścia polskich badaczy do traktowania pojęć „innowacje”, „innowacyjność” i „działalność innowacyjna” w celu uzasadnienia w ujęciu teoretycznym i praktycznym zależności pomiędzy tymi definicjami. Pozwoliło to na wysunięcie wniosków w ramach udoskonalenia tłumaczenia badanych definicji oraz uwarunkowania zależności pomiędzy nimi. Ponieważ jak pokazało badanie stosowanie w praktyce działalności podmiotów gospodarczych i przedstawienie innowacji w literaturze różni się oraz wymaga doskonalenia w celu między innymi opracowania podstaw do sporządzania strategii działalności innowacyjnej, uzasadnienia wskaźników innowacyjności działalności dla zainteresowanych osób itd. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account