EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Завалій, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.author Zavalii, T.O.
dc.date.accessioned 2018-06-04T08:24:31Z
dc.date.available 2018-06-04T08:24:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7366
dc.description.abstract Проведено аналіз англомовних варіантів назв капіталу, що створюється завдяки відносинам і зв’язкам підприємства з його клієнтами. Виокремлено три основні терміни («relational capital», «customer capital», «customer equity»), які стали об’єктом дослідження. Встановлено, що реляційний капітал як складова інтелектуального капіталу має невідчутну природу та створюється завдяки відносинам підприємства з усіма своїми стейкхолдерами. Клієнтський капітал (customer capital) як складова реляційного капіталу підприємства також має невідчутну природу та завдячує відносинам і зв’язкам з клієнтами. Натомість, під терміном «customer equity», що аналогічно перекладається українською як клієнтський капітал, розуміємо його розрахункову модель, що базується на показнику вартості життєвого циклу клієнта (customer lifetime value). Виявлено, що в ході свого розвитку клієнтський капітал від орієнтації на відносини з клієнтами розширив свою увагу на всіх стейкхолдерів підприємства, тим самим зумовив появу клієнтського капіталу в широкому розумінні, що також називають реляційним або стейкхолдерським. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;1(39)
dc.subject реляційний капітал uk_UA
dc.subject клієнтський капітал uk_UA
dc.subject клієнтський капітал в широкому розумінні uk_UA
dc.subject вартість життєвого циклу клієнта uk_UA
dc.subject relational capital uk_UA
dc.subject customer capital uk_UA
dc.subject customer capital in the broad sense uk_UA
dc.subject customer lifetime value uk_UA
dc.title Полісемантичний характер поняття клієнтського капіталу підприємства uk_UA
dc.title.alternative Polysemic Nature of the Notion of Customer Capital of the Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The analysis of English variants of capital names is created, due to relations and links of the enterprise with its customers has been conducted. There are three main terms «relational capital», «customer capital», «customer equity» that have become the subject of research. It is established that relational capital as a component of intellectual capital has an intangible nature and is created due to the relations of the enterprise with all its stakeholders. Customer capital as a component of the relational capital of an enterprise also has an intangible nature and is due to relations with customers. Instead, under the term «customer equity», which is similarly translated into Ukrainian as a customer capital, we understand its calculation model, based on the customer lifetime value. It has been found that in the course of its development, customer capital from customer-orientation has expanded its attention to all of the stakeholders of the company, thus causing the emergence of customer capital in the broad sense, also called relational or stakeholder. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account