Show simple item record

dc.contributor.author Tsegel'nik, N.I.
dc.contributor.author Цегельник, Ніна Іванівна
dc.date.accessioned 2018-03-15T08:31:19Z
dc.date.available 2018-03-15T08:31:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7341
dc.description.abstract Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання управлінського обліку в системі розрахунків з покупцями є досить актуальним, адже ефективність управління господарською діяльністю підприємства значною мірою залежить саме від інформаційних ресурсів управлінського обліку. Управлінський облік в системі розрахунків з покупцями налаштований на виконання стратегій підприємства, тобто побудова управлінського обліку залежить від стратегії охоплення ринків. Виникає потреба в ухваленні рішення про те, скільки пунктів продажу продукції належить відкрити на певній географічній території, щоб результатом було задоволення потреб наявних і потенційних клієнтів цільової групи в продукції, товарах і послугах. Сформульовано систему завдань управлінського обліку в системі розрахунків з покупцями, що дозволяє об’єднати всю інформацію по реалізації продукції, зробить її цілісною і дасть змогу користувачам, зокрема керівнику підприємства, значною мірою мати змогу отримати повну інформацію щодо стану розрахунків з покупцями і правильно приймати управлінські рішення щоб уникнути складних і суперечливих ситуацій з покупцями. Визначено напрямки подальших досліджень щодо розробка питань, які мають безпосереднє відношення до покупців договірних відносин купівлі-продажу. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(38)
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject managerial accounting uk_UA
dc.subject payments with buyers uk_UA
dc.subject amount of products sold uk_UA
dc.subject debt uk_UA
dc.subject облік uk_UA
dc.subject управлінський облік uk_UA
dc.subject розрахунки з покупцями uk_UA
dc.subject обсяг реалізованої продукції uk_UA
dc.subject заборгованість uk_UA
dc.title Managerial accounting in the system of payments with enterprise buyers uk_UA
dc.title.alternative Управлінський облік в системі розрахунків з покупцями підприємства uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Today, in the period of global changes in different spheres of social activity, the issue of managerial accounting in the system of payments with buyers is actual enough as the efficiency of management of enterprise economic activity to a great extent depends exactly on the information resources of managerial accounting. The managerial accounting in the system of payments with buyers is adjusted on the implementation of enterprise strategies, that is the construction of administrative accounting depends on the strategy of market scope. There is a necessity to make the decision about how many places for selling products should be opened on a certain geographical territory to satisfy the necessities of present and potential clients of a special purpose group in products, commodities and services. The system of tasks of administrative accounting in the system of payments with buyers is formulated, that allows to unite all the information about the products sold, will do the information integral and will enable users, in particular, the leader of an enterprise, to a great extent to take the opportunity to get the complete information on the state of calculations with buyers and to make administrative decisions correctly in order to avoid complicated and contradictory situations with buyers. The paper determines the directions for further researches in relation to the development of issues, which have direct regard to the buyers of purchase-sale contractual relations. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account