EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Моделювання функціональних систем управлінського обліку

Show simple item record

dc.contributor.author Фоміна, Олена Володимирівна
dc.contributor.author Fomina, O.V.
dc.date.accessioned 2018-03-15T08:26:46Z
dc.date.available 2018-03-15T08:26:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7340
dc.description.abstract Сучасний етап розвитку управлінського обліку відбувається під потужнім впливом управлінських інновацій. Метою статті є розробка інтеграційної моделі бюджетування і системи збалансованих показників у системі управлінського обліку, що сприятиме підвищенню обґрунтованості прийняття управлінських рішень менеджерами різних рівнів управління. У результаті дослідження запропонована високо прагматична інтеграційна модель бюджетування і системи збалансованих показників у системі управлінського обліку, яка реалізується через розробку системи збору, консолідації, аналізу та інтерпретації фінансової і нефінансової інформації, сприяє підвищенню обґрунтованості прийняття управлінських рішень на основі координації та результативно-цільової орієнтації як стратегічних, так і оперативних ресурсів підприємства. Ефективний інтеграційний процес складових системи дозволяє раціонально розподіляти обмежені ресурси з урахуванням перспективних цілей і стратегічних ініціатив, здійснювати контроль за виконанням плану і ступенем реалізації стратегії підприємства. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(38)
dc.subject бюджетування uk_UA
dc.subject система збалансованих показників uk_UA
dc.subject стратегічні цілі uk_UA
dc.subject управлінський облік uk_UA
dc.subject фінансова структура підприємства uk_UA
dc.subject budgeting uk_UA
dc.subject the system of balanced indices uk_UA
dc.subject strategic goals uk_UA
dc.subject managerial accounting uk_UA
dc.subject enterprise financial structure uk_UA
dc.title Моделювання функціональних систем управлінського обліку uk_UA
dc.title.alternative Modelling of functional systems of managerial accounting uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The modern stage of managerial accounting development takes place under the powerful influence of managerial innovations. The article aimed at the development of integrational model of budgeting and the system of balanced indices in the system of managerial accounting that will contribute the increasing of relevance for making managerial decisions by managers of different levels management. As a result of the study the author proposed the highly pragmatical integration model of budgeting and system of the balanced indices in the system of managerial accounting, which is realized by the development of the system of gathering, consolidation, analysis, and interpretation of financial and nonfinancial information, contributes the increasing of relevance for making managerial decisions on the base of coordination and effective and purpose orientation both strategical and operative resources of an enterprise. The effective integrational process of the system components makes it possible to distribute limited resources rationally taking into account prospective purposes and strategic initiatives, to carry out the control concerning the fulfilment of the plan and the degree of enterprise strategy realization. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account