EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів

Show simple item record

dc.contributor.author Павлушенко, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.author Pavlushenko, T.O.
dc.date.accessioned 2018-03-14T13:47:13Z
dc.date.available 2018-03-14T13:47:13Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7338
dc.description.abstract В роботі наведено статистичні данні опитування респондентів щодо їх поглядів на якісні зміни освіти в Україні за роки її незалежності, на зміни рівня освіти населення, на доступність населенню якісної освіти за її рівнями, на якість вищої освіти у державних ВНЗ. Виявлено проблеми фінансування українських ВНЗ у наступних негативних явищах забезпечення освітньої діяльності: відсутність мотивації вищих навчальних закладів щодо модернізації освітніх програм та планів підготовки фахівців, зниження рівня фінансування наукової підготовки викладацьких кадрів, складність належного фінансування кадрового забезпечення освітньої діяльності, низький рівень матеріально-технічного забезпечення. Сформовано авторське бачення напрямів розвитку системи фінансування діяльності вищих навчальних закладів та особливостей практичної діяльності. Ідентифіковано напрями удосконалення фінансування діяльності ВНЗ та завдання щодо удосконалення його процесу на національному та локальному рівні. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;3(38)
dc.subject бюджетне забезпечення uk_UA
dc.subject фінансові ресурси uk_UA
dc.subject система фінансування uk_UA
dc.subject удосконалення фінансування вищих навчальних закладів uk_UA
dc.subject budget support uk_UA
dc.subject financial resources uk_UA
dc.subject financing system uk_UA
dc.subject improvement of financing of higher educational institutions uk_UA
dc.title Пріоритетні завдання щодо вдосконалення процесів бюджетного забезпечення вищих навчальних закладів uk_UA
dc.title.alternative Priority tasks for improvement of budget financing processes of higher educational institutions uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The research presents the statistical data of respondents’ survey on their views on qualitative changes in education in Ukraine during the years of its independence, changes in the level of education of the population, on the availability of quality education by its level, on the quality of higher education in state higher education institutions. The problems of financing Ukrainian higher educational institutions in the following negative phenomena of providing educational activity are revealed: the lack of motivation of higher educational institutions regarding the modernization of educational programs and plans of specialists’ training, the reduction of the level of funding for scientific training of teaching staff, the complexity of proper financing of personnel provision of educational activities, the low level of material and technical support. The author’s vision of the directions of development of the financing system of higher educational establishment activity and the peculiarities of practical activity are formed. The directions of improvement of financing of the higher educational institution activity and the task of improving its process at the national and local levels are identified. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account