Electronic Repository

ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, Г.Ю.
dc.contributor.author Khomenko, H.Yu.
dc.date.accessioned 2017-09-27T11:33:19Z
dc.date.available 2017-09-27T11:33:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7157
dc.description.abstract Робота присвячена дослідженню особливостей та тенденцій розвитку венчурного фінансування в Україні. У процесі дослідження з’ясовано роль бухгалтерського обліку та звітності підприємства під час прийняття управлінських рішень стосовно венчурного фінансування, а також з’ясовано, що надання внутрішньої звітності про венчурний капітал дозволить інвесторам адекватно оцінити можливості отримання дивідендів від впровадження венчурного проекту та виконання зобов’язань по цінному паперу підприємством-реципієнтом. Аналіз показників фінансової звітності показав, що показники фінансової звітності є досить узагальненими, а отже, недостатніми для формування точних та обґрунтованих висновків за операціями з венчурним фінансуванням, а також проведення дієвого аналізу фінансового стану підприємства. Розв’язанням зазначеної проблеми є удосконалення існуючої фінансової звітності та розробка і формування пакету внутрішньої звітності щодо обліку венчурного фінансування, завданням якої є задоволення потреб управлінського персоналу всіх рівнів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(37)
dc.subject венчурне фінансування uk_UA
dc.subject венчурні інвестиції uk_UA
dc.subject фінансова звітність uk_UA
dc.subject внутрішня звітність підприємства uk_UA
dc.subject система бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject venture financing uk_UA
dc.subject venture investments uk_UA
dc.subject financial statements uk_UA
dc.subject enterprise’s internal reporting uk_UA
dc.subject accounting system uk_UA
dc.title ЗВІТНІСТЬ ЩОДО ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ uk_UA
dc.title.alternative Venture financing report as informational source of adoption of effective government decisions on innovation enterprises uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The research is devoted to the study of peculiarities and trends of the development of venture financing in Ukraine. The study clarifies the role of accounting and reporting of the enterprise in making management decisions regarding venture financing, and also founds that the provision of internal reporting on venture capital will allow investors to assess adequately the possibilities of obtaining dividends from the implementation of a venture project and the fulfillment of obligations on the securities of the enterprise-recipient. The analysis of the financial statements shows that the financial reporting indicators are rather generalized and therefore insufficient to formulate precise and substantiated conclusions on operations with venture financing as well as conduct the effective analysis of the financial condition of the enterprise. The solution of this problem is to improve existing financial reporting and to develop and formulate the package of internal accounting reporting on venture financing, whose purpose is to meet the needs of management personnel at all levels. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account