Electronic Repository

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З АКРЕДИТИВАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Романенко, С.В.
dc.contributor.author Romanenko, S.V.
dc.date.accessioned 2017-09-27T08:25:07Z
dc.date.available 2017-09-27T08:25:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7153
dc.description.abstract У роботі розкриті особливості організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами. На основі оцінки показників фінансової звітності, які характеризують стан грошових коштів на підприємстві, обґрунтована доцільність формування звітності для задоволення інтересів управлінського персоналу. Розглянуто завдання, які вирішуються за рахунок отримання управлінської звітності. Визначено етапи та підетапи організації системи управлінської звітності за операціями з акредитивами, зокрема: організаційний (розробка цілей та завдань формування звітності; розробка понятійного апарату, умовних позначень; визначення основних користувачів інформації; визначення учасників формування управлінської звітності), методичний (розробка регламентів з формування обліково-аналітичного інформації управлінської звітності; встановлення строків, періодичності та форми подання звітності; розробка / доопрацювання програмного забезпечення), контроль-адаптаційний (контроль за вирішенням поставлених завдань; удосконалення існуючої системи управлінської звітності відповідно до впливів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування підприємства). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць;2(37)
dc.subject управлінська звітність uk_UA
dc.subject фінансова звітність uk_UA
dc.subject акредитив uk_UA
dc.subject грошові кошти uk_UA
dc.subject організація обліку uk_UA
dc.subject management reporting uk_UA
dc.subject financial statements uk_UA
dc.subject letter of credit uk_UA
dc.subject cash uk_UA
dc.subject accounting organization uk_UA
dc.title УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З АКРЕДИТИВАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ uk_UA
dc.title.alternative Management reporting on operations with letters of credit: organizational aspect uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The paper describes the features of the organization of the management reporting system for operations with letters of credit. Based on the evaluation of the financial reporting indicators that characterize the state of cash at the enterprise, it is justified to create reports to satisfy the interests of management personnel. The problems solved through the receipt of management reporting are considered. The stages and sub-stages of the organization of the management reporting system for operations with letters of credit have been determined, in particular, organizational (the development of goals and tasks of reporting, the development of a conceptual apparatus, symbols, the identification of key users of information, the identification of participants in the formation of management reporting), methodological (the development of regulations for the formation of accounting and analytical information management reporting, the establishment of terms, periodicity and reporting format, the development / completion of software), control-adaptive (control over the solution of tasks, the improvement of the existing system of management reporting in accordance with the impact of external and internal environment of the enterprise). uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account