Electronic Repository

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

 

Recent Submissions

 • Любченко, В.В.; Liubchenko, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуто питання стану розвитку екологічного туризму в Україні. Висвітлено ресурсний потенціал для розвитку екологічного туризму в Україні та виділено конкурентні переваги екологічного туризму в Україні. Здійснено ...
 • Мошенський, С.З.; Moshenskyi, S.Z. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  З початком у світі епохи нафти в Галичини з її нафтовими родовищами з’явився шанс взяти участь у процесах глобалізації, а в цей до того мало кому відомий край потекли потоки іноземних капіталів разом з технологічними ...
 • Саннікова, С.Б.; Царук, І.М.; Sannikova, S.B.; Tsaruk, I.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасна реальність в умовах жорсткої конкуренції, високого ступеня невизначеності та економічної нестабільності висуває нові вимоги до менеджменту організацій і власне переорієнтовує його з екстенсивних на інтенсивні джерела ...
 • Легенчук, С.Ф.; Завалій, Т.О.; Денисюк, О.М.; Lehenchuk, S.F.; Zavalii, T.O.; Denysyuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Обґрунтовано вагомість впливу Індустрії 4.0 та цифровізації економіки на розвиток системи бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Обґрунтовано роль Big Data у вирішенні ключових проблем бухгалтерського обліку та підвищенні ...
 • Вигівська, І.М.; Панійван, К.Є.; Vygivska, I.M.; Paniivan, K.E. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті проведено дослідження щодо розкриття сутності поняття «митного пост-аудиту» та його правової регламентації. Охарактеризовано вплив застосування Кіотської конвенції на митну політику та систему України, а саме в ...
 • Тарасевич, Г.П.; Чижевська, Л.В.; Tarasevych, H.P.; Chyzhevska, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розкрито питання впливу дотримання професійними бухгалтерами фундаментальних принципів етики, їх вплив на підтримку сталого розвитку та відповідальність за порушення етичних принципів. Питання етичної відповідальності ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Пилипчук, А.О.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.; Pylypchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Охарактеризовано особливості нормативного регулювання благодійної діяльності в Україні. Наведено етапи організації одержання та використання благодійної допомоги комунальними некомерційними підприємствами: 1) укладання ...
 • Замула, І.В.; Селецька, Д.О.; Zamula, I.V.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті проаналізовано основні засади формування системи обліку товарів на митному складі. Зокрема для забезпечення контролю над розміщенням, переміщенням, збереженням та випуском товарів пропонується використовувати ...
 • Vyhivska, I.M.; Loskorikh, G.L.; Вигівська, І.М.; Лоскоріх, Г.Л. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасні виклики щодо ведення бізнесу та функціонування підприємств, запровадження цілей сталого розвитку вимагають адаптації українського законодавства до міжнародних, зокрема європейських, норм, враховуючи сферу аудиторської ...
 • Легенчук, С.Ф.; Завалій, Т.О.; Lehenchuk, S.F.; Zavalii, T.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Обґрунтовано актуальність проведення дослідження в напрямі використання Big Data для удосконалення маркетингової діяльності. Проведено бібліометричний аналіз публікацій за тематикою «Big Data and marketing» у наукометричній ...
 • Орлов, І.В.; Захаров, Д.М.; Orlov, I.V.; Zakharov, D.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті досліджується проблема забезпечення достовірності інформації в інтегрованому звіті. Потреба в сталому розвитку призвела до появи інтегрованих обліково-аналітичних систем, які поєднують фінансову та нефінансову ...
 • Замула, І.В.; Зузанська, В.А.; Шевчук, К.С.; Zamula, I.V.; Zuzanska, V.A.; Shevchuk, K.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Розвиток туризму без завдання шкоди навколишньому природному середовищу, так званого сталого туризму, є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства, що може забезпечити потужний гармонійний розвиток територій. Сталий ...
 • Zhydkova, V.V.; Polishchuk, I.R.; Жидкова, В.В.; Поліщук, І.Р. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Встановлено, що витрати на розкривні роботи – це витрати на відкриті гірничі роботи, пов’язані з покращенням доступу до корисної копалини і можливістю її відокремити від гірської породи. Вони містять підготовку гірських ...
 • Березівська, М.Г.; Стойка, Н.С.; Berezivska, M.H.; Stoika, N.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  На сьогодні спостерігається розвиток Четвертої промислової революції (Індустрія 4.0), яка є викликом для сучасного бізнесу, що зумовлює необхідність дослідження тенденцій розвитку бухгалтерського обліку на основі застосування ...
 • Петрук, О.М.; Бурцев, Я.І.; Защипас, С.М.; Попов, О.Г.; Petruk, O.M.; Burtsev, Ya.I.; Zaschipas, S.M.; Popov, O.H. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Статтю присвячено розкриттю теоретичних засад фінтеху як поняття функціональних економічних наук (фінансів, бухгалтерського обліку, економіки підприємства). На сьогодні існують різні підходи до розкриття цього поняття, що ...
 • Чижевська, Л.В.; Шендриченко, О.М.; Chyzhevska, L.V.; Shendrychenko, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Неврахування передбачуваних наслідків змін клімату загрожують безперервності бізнесу, наприклад, у сільському господарстві, виробництві харчових продуктів, транспортному секторі, а також у видобувній промисловості. Побудова ...
 • Чижевська, Л.В.; Поліщук, І.Р.; Сарган, С.С.; Chyzhevska, L.V.; Polishchuk, I.R.; Sarhan, S.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Встановлено, що основними факторами, що впливають на вибір облікової політики, є: форма власності, вид підприємства, його підпорядкованість, вид економічної діяльності, чисельність персоналу; розмір підприємства, система ...
 • Мельниченко, О.В.; Новак, О.С.; Фоміна, О.В.; Melnychenko, O.V.; Novak, O.S.; Fomina, O.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Стаття присвячена проблемам оподаткування операцій з криптовалютами. Виявлено розбіжності в трактуванні сутності криптовалют у рекомендаціях регуляторів, що призводить до відсутності обґрунтованого підходу щодо відображення ...
 • Легенчук, С.Ф.; Денисюк, О.М.; Lehenchuk, S.F.; Denysyuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  Обґрунтовано необхідність трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах переходу до Індустрії 4.0. Розкрито сутність та роль Big Data в удосконаленні систем управління підприємством. Окреслено проблему трансформації ...
 • Захаров, Д.М.; Федорова, О.С.; Zakharov, D.M.; Fedorova, O.S. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2022)
  У статті проведено дослідження інструментів коригування рентабельності підприємства, які можуть використовуватися при трансфертному ціноутворенні. Протягом останніх десятиліть країни прийняли різні правила боротьби з ...

View more