Electronic Repository

Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України

Show simple item record

dc.contributor.author Іськів, І.Я.
dc.contributor.author Iskiv, I.Y.
dc.date.accessioned 2024-02-20T11:04:43Z
dc.date.available 2024-02-20T11:04:43Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8376
dc.description Іськів І. Я. Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України: Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2023. - 215с. uk_UA
dc.description.abstract Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». – Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, 2023. Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукового завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробленні методичних підходів до формування державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України. У першому розділі «Теоретичні положення державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України» визначено й охарактеризовано сутність основних підходів до тлумачення поняття «національна безпека», серед яких найбільш домінуючим є підхід трактування з позиції захищеності, розвитку, стійкості й стабільності. На основні ретельного дослідження ключових понять та визначення структури складових національної безпеки, було сформовано теоретичну основу сутності забезпечення національної безпеки з виділенням основних завдань, принципів і мети. Доведено, що під національною безпекою необхідно розуміти стан захищеності країни, за якого держава в межах своїх можливостей і правильної політики спроможна забезпечувати безпечні умови існування для громадян, безперешкодно реалізовувати власні інтереси, а також підтримувати цілісність та суверенітет на усіх рівнях. Розглянуто основний теоретичний базис поняття державної політики у сфері забезпечення національної безпеки шляхом дослідження його сутності й історичного розвитку. Запропоновано розуміти під державною політикою у сфері забезпечення національної безпеки цілеспрямовану та сплановану діяльність у межах забезпечення економічної, військової, інформаційної, 3 соціальної, зовнішньополітичної, внутрішньополітичної, екологічної, науковотехнологічної безпеки. Обґрунтовано теоретичні засади державної політики в розрізі основних складових забезпечення національної безпеки, які характеризуються врахуванням визначених складових (економічна, військова, інформаційна, енергетична, соціальна, зовнішньополітична, внутрішньополітична, екологічна, науково-технологічна), що уможливлює визначення сутнісного розуміння державної політики за кожною із представлених в загальній системі забезпечення національної безпеки. У другому розділі «Аналіз державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України» за результатами проведеного аналізу визначено, що ключова проблема, яка стояла останні роки перед державною політикою забезпечення національної безпеки України, полягала в тому, як вести повномасштабну війну з країною-агресором і паралельно виконувати свої державні функції зі захисту мирного населення на території, де немає військових дій і є намагання продовжувати життя у звичайному ритмі. Запропоновано модель системи державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України, що передбачає використання формування блоків досягнення ключових процесів із врахуванням визначених параметрів загальної Стратегії, що формує інформаційне підґрунтя для прийняття рішень стратегічного характеру, уможливлення стійкості реалізації цього виду політики. У результаті проведеного тенденційного аналізу, сформовано причиннонаслідкову модель стану впливу основних показників на уможливлення забезпечення національної безпеки України в розрізі її основних складових. Основна увага була спрямована на ключові показники за кожною зі складових забезпечення національної безпеки. З’ясовано, що стан України за основними складовими забезпечення національної безпеки має низку проблем і завдяки проведеному тенденційному аналізу охарактеризовано, які саме недоліки досі існують за ключовими показниками. 4 Доведено, що в умовах динамічності зовнішнього середовища, важливе місце займає формування належного інформаційно-аналітичного підґрунтя активності суб’єктів національної безпеки України, яке буде базуватися на своєчасній та актуальній інформації й даних. Аргументовано, що інформаційноаналітичне підґрунтя активності суб’єктів національної безпеки України становить процес формування захищеної системи надходження даних, проведення постійного моніторингу змін і створення безпекового кіберсередовища. Обґрунтовано технологію формування інформаційноаналітичних підвалин активності суб’єктів національної безпеки України, що виокремлює специфіку інформаційних ресурсів в умовах динамічності змін, які склалися в середовищі з урахуванням трансформаційних чинників впливу на саму роль і призначення інформації в розрізі задоволення ключових інформаційних потреб для активних дій основних суб’єктів національної безпеки України. У третьому розділі «Шляхи удосконалення державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України» обґрунтовано вагомість негативного впливу загроз на формування й реалізацію державної політики у сфері забезпечення національної безпеки України, визначаючи при цьому, що вони становлять ключовий об’єкт, на який спрямована активність її суб’єктів. Розроблено механізм протидії основним загрозам державній політиці у сфері забезпечення національної безпеки України, який чітко передбачає встановлення та впорядкування негативного впливу загроз у розрізі основних складових національної безпеки із рівневим групуванням з відповідними заходами протидії стратегічного, тактичного й оперативного характеру дії. З’ясовано, що кожна складова забезпечення національної безпеки України унікальна і їй притаманні свої характерні особливості, які враховуються під час реалізації державної політики. Також кожній складовій характерні й свої загрози, що мають негативний вплив. Відповілно до того, який саме негативний вплив привносять ті чи інші загрози, варто обирати й певний тип стратегії щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення 5 національної безпеки. Розроблено науково-практичний підхід до визначення напрямів розвитку державної політики у сфері забезпечення національної безпеки, який, порівняно із відомими, передбачає застосування сучасного методу для встановлення вибору певного типу пристосування цієї політики із врахуванням сучасних загроз та динамічності зовнішнього середовища в руслі активних дій або використання стриманих заходів і ресурсів. Сформовано цілісне уявлення про процес підвищення ефективності державної політики у сфері забезпечення національної безпеки, зазначаючи при цьому, що вона досягається за допомогою успішної політики в розрізі кожної її структурної складової. Доведено, що формування ефективної державної політики в сфері забезпечення національної безпеки дасть можливість оперативно та дієво реагувати на всі можливі загрози та виклики, а також пристосуватися до стрімких та важкопередбачуваних змін безпекового середовища, при цьому підтримуючи стабільне та стійке функціонування державного апарату та інституцій. Обґрунтовано методичний підхід до функціонування державної політики у сфері забезпечення національної безпеки, який вирізняється від інших тим, що завдяки застосуванню сучасної технології функціонального моделювання і графічного опису процесів визначає послідовність етапів для підвищення ефективності політики держави в розрізі основних складових національної безпеки з відповідною деталізацією кожного процесу зі забезпеченням гнучкості для її основних суб’єктів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject національна безпека uk_UA
dc.subject національна безпека України uk_UA
dc.subject забезпечення національної безпеки uk_UA
dc.subject державна політика uk_UA
dc.subject державна політика у сфері забезпечення національної безпеки uk_UA
dc.subject загрози uk_UA
dc.subject протидія загрозам uk_UA
dc.subject складові національної безпеки uk_UA
dc.subject інформаційне забезпечення uk_UA
dc.subject моделювання uk_UA
dc.subject national security uk_UA
dc.subject national security of Ukraine uk_UA
dc.subject ensuring national security uk_UA
dc.subject state policy uk_UA
dc.subject state policy in the field of ensuring national security uk_UA
dc.subject threats, countering threats uk_UA
dc.subject countering threats uk_UA
dc.subject components of national security uk_UA
dc.subject information support uk_UA
dc.subject modeling uk_UA
dc.title Державна політика у сфері забезпечення національної безпеки України uk_UA
dc.title.alternative State policy in the field of ensuring national security of Ukraine uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 28 «Public management and administration" in the specialty 281 Public management and administration». - Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, 2023. The dissertation work is devoted to solving a scientific problem, which consists in the theoretical justification and development of methodological approaches to the formation of state policy in the field of ensuring the national security of Ukraine. The first chapter «Theoretical provisions of state policy in the sphere of ensuring national security of Ukraine» defines and characterizes the essence of the main approaches to the interpretation of the concept of “national security”, among which the most dominant is the approach of interpretation from the position of security, development, sustainability and stability. Based on a thorough study of key concepts and determining the structure of the components of national security, a theoretical basis for the essence of ensuring national security was formed, highlighting the main tasks, principles and goals. National security should be understood as a state of security of the country in which the state is able, within the limits of its capabilities and correct policies, to provide safe living conditions for citizens, to freely realize its own interests, and also to maintain integrity and sovereignty at all levels. The main theoretical basis of the concept of state policy in the field of ensuring national security is considered through the study of its essence and historical development. It is proposed to understand state policy in the field of ensuring national security as purposeful and planned activities within the framework of ensuring economic, military, information, social, foreign policy, domestic political, environmental, scientific and technological security. The theoretical foundations of state policy are substantiated in the context of the main components of ensuring national security, characterized by taking into account certain components (economic, military, information, energy, social, foreign policy, domestic policy, environmental, scientific and technological) which allows 7 determining the essential understanding of state policy for each of those presented in the general national support system. In the second chapter «Analysis of state policy in the field of ensuring national security of Ukraine», based on the results of the analysis, it was determined that the key problem facing the state policy of ensuring national security of Ukraine in recent years was how to introduce a full-scale war with the aggressor country and in parallel, carry out their state functions to protect civilians in territories where there is no military action and life is trying to continue. A model of the state policy system in the field of ensuring the national security of Ukraine is proposed, which involves the use of the formation of blocks for achieving key processes, taking into account certain parameters of the general Strategy, which forms the information basis for making decisions of a strategic nature and the possibility of sustainable implementation of this type of policy. As a result of the biased analysis, a cause-and-effect model of the state of influence of the main indicators on the possibility of ensuring the national security of Ukraine in the context of its main components was formed. The main focus was on key indicators for each of the components of national security. It was found that the state of Ukraine in terms of the main components of ensuring national security has a number of problems and, thanks to the biased analysis carried out, it was characterized which deficiencies still exist in terms of key indicators. It has been proven that in the context of a dynamic external environment, an important place is occupied by the formation of an appropriate information and analytical basis for the activity of subjects of national security of Ukraine, which will be based on timely and relevant information and data. It is substantiated that the information and analytical basis for the activity of subjects of national security of Ukraine is the process of forming a secure system for receiving data, constantly monitoring changes and creating a cyber security environment. The technology of forming an information and analytical basis for the activity of subjects of national security of Ukraine is substantiated, which highlights the specifics of information resources in the conditions of dynamic changes that have developed in the 8 environment, taking into account transformation factors influencing the very role and purpose of information in terms of meeting key information needs for active actions of the main ones. subjects of national security of Ukraine. The third chapter «Ways to improve state policy in the field of ensuring national security of Ukraine» substantiates the significance of the negative impact of threats on the formation and implementation of state policy in the field of ensuring national security of Ukraine, while determining that they represent a key object towards which the activity of its subjects is directed. A mechanism has been developed to counter the main threats to state policy in the field of ensuring the national security of Ukraine, which clearly provides for the establishment and streamlining of the negative impact of threats in the context of the main components of national security with level grouping with appropriate measures to counter the strategic, tactical and operational nature of the action. It has been established that each component of ensuring the national security of Ukraine is unique and has its own characteristic features, which are taken into account when implementing state policy. Also, each component has its own threats that have a negative impact. The same negative impact is brought by certain threats, and a certain type of strategy for implementing state policy in the field of ensuring national security should be chosen. A scientific and practical approach has been developed to determine the directions for the development of state policy in the field of ensuring national security, which, in comparison with the known ones, involves the use of a modern method to establish the choice of a certain type of adaptation of this policy, taking into account modern threats and the dynamism of the external environment in line with active actions or the use of restrained measures and resources. A holistic understanding of the process of increasing the effectiveness of state policy in the field of ensuring national security has been formed, noting that it is achieved through successful policy in the context of each of its structural components. It has been proven that the formation of an effective state policy in the field of ensuring national security will allow us to quickly and effectively respond to 9 all possible threats and challenges, as well as adapt to rapid and difficult to predict changes in the security environment, while maintaining the stable and sustainable functioning of the state apparatus and institutions. A methodological approach to the functioning of state policy in the field of ensuring national security is substantiated, which differs from others in that, through the use of modern technology of functional modeling and graphic description of processes, it determines the sequence of stages to increase the effectiveness of state policy in the context of the main components of national security with appropriate detailing of each process with ensuring flexibility for its main subjects uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account