Electronic Repository

ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Борисюк, Дмитро Вікторович
dc.contributor.author Borysiuk, D.V.
dc.date.accessioned 2020-11-30T11:41:35Z
dc.date.available 2020-11-30T11:41:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7774
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту». – Державний університет «Житомирська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2020. У дисертації на підставі сукупності узагальнених наукових результатів вирішено актуальне завдання підвищення ефективності функціонування та безпеки експлуатації колісних тракторів шляхом удосконалення методу вібродіагносту-вання їх керованих мостів та обґрунтування його параметрів. Встановлено взаємозв’язок між власними та вимушеними коливаннями керованого моста колісного трактора залежно від відхилення параметрів регулю-вання. Розроблено матрицю діагностування та на основі її синтезу формалізовано модель вібродіагностування вузлів керованого моста колісного трактора. Формалізовано емпіричні моделі, які характеризують зміну параметрів вібрації та коефіцієнтів віброприскорення і резонансної частоти вузлів розрегульованого керованого моста у статичному стані залежно від тиску повітря у шинах коліс і моментів загвинчування гвинтових пар, та додатково швидкості руху колісного трактора і мікропрофілю дорожнього покриття для дослідження як власних так і вимушених коливань у динамічному стані. Уточнено метод визначення не-справностей керованого моста на основі застосування спектрального аналізу з уточненими частковими і загальними середніми коефіцієнтами віброприскорення і резонансної частоти. Проведено оцінку розробленого методу і автоматизованої системи діагностування керованих мостів колісних тракторів у виробничих умовах. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject трактор uk_UA
dc.subject керований міст uk_UA
dc.subject технічне обслуговування uk_UA
dc.subject роз-регулювання uk_UA
dc.subject матриця діагностування uk_UA
dc.subject коливання uk_UA
dc.subject віброприскорення uk_UA
dc.subject резонансна частота uk_UA
dc.subject тиск повітря у шинах uk_UA
dc.subject момент загвинчування uk_UA
dc.subject швидкість руху uk_UA
dc.subject tractor uk_UA
dc.subject steered axle uk_UA
dc.subject maintenance uk_UA
dc.subject deregulation uk_UA
dc.subject diagnostic matrix uk_UA
dc.subject oscillations uk_UA
dc.subject vibration acceleration uk_UA
dc.subject resonant frequency uk_UA
dc.subject air pressure in the tires uk_UA
dc.subject tightening torque uk_UA
dc.subject speed of movement uk_UA
dc.title ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ КЕРОВАНИХ МОСТІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ uk_UA
dc.title.alternative Selection and argumentation of parameters of vibrodiagnostics of steered axles of wheeled tractors. uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation for obtaining the candidate of technical sciences degree in specialty 05.22.20 «Operation and repair of transport means». – Zhytomyr Polytechnic State University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, 2020. In the dissertation, on the basis of a set of generalized scientific results, the urgent problem of increasing the efficiency of functioning and safety of operation of tractors was solved by improving the method of vibration diagnostics of steered axles and substantiating its parameters. The relationship between natural and forced oscillations of the steered axle of a wheeled tractor is established, depending on the deviation of the control parameters. The matrix of diagnostics is developed and on the basis of its synthesis the model of vibration diagnostics of the units of the steered axle of a wheeled tractor is formalized. Empirical models have been formalized that characterize the change in vibration parameters and vibration acceleration coefficients and resonance frequency of units of a misaligned steered axle in a static state, depending on the air pressure in the tires of the wheels and the screwing torque of screw pairs, and additionally the speed of the wheel tractor and the micro-profile of the road surface for studying both its forced vibrations in a dynamic state. A method for determining malfunctions of a steered axles has been refined based on the application of spectral analysis by refined partial and total average coefficients of vibration acceleration and resonance frequency. The evaluation of the developed method and the automated system for diagnosing the steered axles of tractors in production conditions has been carried out. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account