Electronic Repository

Науково-дослідні роботи

Науково-дослідні роботи

Recent Submissions

 • Зарубіна, А.В.; Сіра, Е.О.; Демчук, Л.І.; Zarubina, A.; Sira, E.; Demchuk, L. (Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  Стаття присвячена визначенню особливостей функціонування туристичної галузі в умовах війни на основі трансформаційних перетворень туризму в Україні під час війни 2022 року. Актуальність дослідження полягає в необхідності ...
 • Палій, О.; Пацева, І.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Palii, O.; Patseva, I.; Kireitseva, H.; Tsyhanenko-Dziubenko, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Стрімкий розвиток промисловості та значні обсяги відходів, що утворилися за останні десятиліття, посилили необхідність поєднання економічного зростання зі сталим розвитком та захистом довкілля. За останні десять років ...
 • Нонік, Л.; Пацева, І.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Медвідь, О.; Дасевич, І.; Nonik, L.; Patseva, I.; Tsyhanenko-Dziubenko, I.; Medvid, O.; Dasevych, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Мета дослідження. Зі створенням полігонів твердих побутових відходів пов’язаний комплекс серйозних екологічних проблем. Насамперед, у районі розташування полігонів порушується природний ландшафт і всі компоненти довкілля ...
 • Демчук, Л.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Вовк, В.; Demchuk, L.; Kireytseva, H.; Tsyganenko-Dzyubenko, I.; Vovk, V. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  У статті розкрито особливості екологічної безпеки в контексті сталого розвитку та євроінтеграційних процесів з точки зору практики. Розглянуто стан екологічної безпеки в Україні. Визначено, що запровадження міжнародних ...
 • Русецька, Н.М.; Демчук, Л.І.; Циганенко-Дзюбенко, І.Ю.; Rusetska, N.M.; Demchuk, L.I.; Tsyhanenko-Dziubenko, I.Iu. (Херсонським державним аграрно-економічним університетом, 2023)
  У статті висвітлено особливості формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з агроінженерії з позиції практичного аспекту. Визначено, що найважливішою складовою професійних фахівців з агроінженерії є обсяг ...
 • Хоменко, С.В.; Тарасюк, Г.М.; Кірейцева, Г.В.; Демчук, Л.І.; Циганенко-Дзюбенко, І.Ю.; Khomenko, S.; Tarasyuk, G.; Kireitseva, H.; Demchuk, L.; Tsyhanenko-Dziubenko, I. (Київ, 2023)
  Розглянуто і систематизовано наукові підходи застосування SWOT – аналізу для розробки сценарію розвитку туристично-рекреаційної галузі Житомирської області. Встановлено, що SWOT-аналіз є дієвим інструментом процесу управління ...
 • Колодницька, Р.В.; Kolodnytska, R.V. (ЖДТУ, 2018-11-08)
  Для забезпечення стійкого розвитку транспорту необхідно зменшити шкідливі викиди від його використання. Найбільше забрудення атмосфери спричиняють автомобілі, що працюють на дизельному паливі. Це не тільки оксиди азоту, ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Лугових, O.O.; Вікарій, В.Ю.; Podchashinskyi, Yu.О.; Lugovyh, O.O.; Vikariy, V.Yu. (ЖДТУ, 2018-04-20)
  Сучасне виготовлення виробів з облицювального каменю визначається технологічною складністю, великими вимогами до якості виробів. Зовнішній вигляд облицювального каменю може різнитися в залежності від гірських порід та умов ...
 • Podchashinskyi, Yu.О.; Chepiuk, L.O.; Lugovyh, O.O.; Voronova, T.S.; Подчашинський, Ю.О.; Чепюк, Л.О.; Лугових, O.O.; Воронова, Т.С. (Kyiv : National Aviation University, 2018-10-10)
  Розглянуто аспекти визначення параметрів руху та геометричних параметрів об'єктів у виробництві їх відеозображеннями. Результати визначення параметрів руху використовуються для контролю за дотриманням технологічних стандартів ...
 • Lugovyh, O.O.; Podchashinskyi, Yu.О.; Hurtin, A.S.; Лугових, О.О.; Подчашинський, Ю.О.; Хуртін, А.С. (Kyiv : National Aviation University, 2018-10-10)
  Запропоновано використання мобільної платформи для дослідження важкодоступних територій в геодезичних роботах. Мобільна платформа складається з квадрокоптера, відеокамери і бази. Використання мобільної платформи дозволить ...
 • Podchashinskyi, Yu.О.; Voronova, T.S.; Подчашинський, Ю.О.; Воронова, Т.С. (Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018-12-21)
  Одним з ефективних методів вимірювання геометричних параметрів об’єктів є формування та алгоритмічна обробка їх відеозображень. Для отримання вимірювальної інформації про геометричні параметри необхідно сформувати цифрове ...
 • Podchashinskyi, Yu.О.; Shavurskyi, Yu.O.; Подчашинський, Ю.О.; Шавурський, Ю.О. (Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018-12-21)
  Здійснення контролю за ходом технологічних процесів на виробництві та підвищення якості промислових виробів вимагають підвищення точності вимірювання геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів. Це елементи виробничого ...
 • Podchashinskiy, Yu.О.; Kotsiuba, I.G.; Yelnikova, T.O.; Подчашинський, Ю.О.; Коцюба, І.Г.; Єльнікова, Т.О. (Department of ecology ; Zhytomyr State Technological University, 2017)
  Досліджено та проаналізовано гідрохімічний склад стічних фільтраційних вод (фільтрату) на прикладі полігону твердих побутових відходів м. Житомира (Україна). Отримані експериментальні дані та виявлені їх особливості ...
 • Kotsіuba, I.G.; Lyko, S.M.; Lukianova, V.V.; Anpilova, Y.S.; Коцюба, І.Г.; Лико, С.М.; Лук’янова, В.В.; Анпілова, Є.С. (Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, 2018)
  Досліджено практичний досвід управління твердими побутовими відходами (ТПВ) в Україні та розвинених країнах світу. Проаналізовано теоретичні обсяги накопичення твердих відходів з урахуванням статистичних факторів. Пропонований ...
 • Коцюба, І.Г.; Kotsyuba, I.G.; Лико, С.М.; Lyko, S.M. (НВП ПП «Технологічний Центр», 2018)
  Встановлені характерні риси природоохоронної політики в Україні. Підтверджено значимість розвитку рішень екологічної логістики твердих комунальних відходів з метою зменшення негативного впливу на довкілля. Представлена ...
 • Москвін, П.П.; Moskvin, P.P.; Скуратівський, С.І.; Skurativsʹkyi, S.I. (ЖДТУ, 2018)
  Рівняння Канна-Хілларда, що раніше отримане для опису процесу розпаду металевих твердих розчинів заміщення, адаптовано для опису процесу спінодального розпаду напівпровідникових твердих розчинів. Отримане диференціальне ...
 • Колодницька, Р.В.; Kolodnitska, R.V.; Москвін, П.П.; Moskvin, P.P.; Очич, В.М.; Ochich, V.M.; Головня, Р.М.; Holovnya, R.M. (ЖДТУ, 2018)
  Аналізуються умови формування паливно-повітряної суміші у взаємозв’язку із експлуатаційними характеристиками двигуна внутрішнього згоряння при його роботі на паливах різного хімічного складу (з біопаливом включно). Стан ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Podchashinskyi, Yu.О.; Лугових, О.О.; Luhovykh, O.O.; Немчак, О.Р.; Nemchak, О.Р. (ЖДТУ, 2018)
  Безпека в нашій країні та за її межами вимагає знайдення нових інформаційних технологій захисту та охорони об’єктів від несанкціонованого доступу. Особливо нагальною є потреба у захисті об’єктів державного значення. Охорона ...
 • Безвесільна, О.М.; Bezvesilna, O.M.; Подчашинський, Ю.О.; Podchashinskyi, Yu.О. (Інженерна академія України, 2018)
  Розроблено новий чутливий елемент навігаційної системи, що забезпечує вимірювання повного вектору прискорень, що діють на навігаційну систему. На цифрових відеозображеннях шляхом лінійної апроксимації визначається кут ...
 • Подчашинський, Ю.О.; Podchashinskyi, Yu.О.; Лугових, О.О.; Luhovykh, O.O.; Немчак, О.Р.; Nemchak, O.R. (ЖДТУ, 2018)
  Проведено аналіз сучасних методів, засобів та технологій ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів. Виявленні переваг та недоліки для розробки нових інформаційних технологій ідентифікації за ...

View more