Electronic Repository

SELECTING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLING AS ONE OF THE MOST PERSPECTIVE ALGORITHMES FOR BUILDING A PREDICTIVE MODEL OF PETROLEUM CONSUMPTION IN THE SYSTEM OF ENERGY BALANCE OF UKRAINE

Show simple item record

dc.contributor.author Trachuk, A.R.
dc.contributor.author Трачук, А.Р.
dc.date.accessioned 2017-07-19T07:19:52Z
dc.date.available 2017-07-19T07:19:52Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7008
dc.description.abstract У даній роботі розглянуто проблемні питання споживання нафти по Україні. Проаналізовано динаміку споживання нафти та запропоновано методичні рекомендації щодо ефективного видобування, споживання та імпорту нафти по всій Україні в цілому. Побудовано та розроблено прогнозні моделі споживання нафти в Україні завдяки використанню сучасного програмного забезпечення та з використанням методу групового врахування аргументів, який дозволив побудувати адекватні прогнозні моделі споживання енергоресурсів у системі енергетичного балансу України. Досліджено та зпрогнозовано сценарії споживання нафти загалом по Україні. Проблема ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є вкрай важливою для сталого економічного розвитку енергетики на тлі збереження залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв, з одного боку, а також зростання цін на дані ресурси. Базовою основою формування енергосистеми України є побудова прогнозних сценаріїв за різними видами енергоресурсів та різноманітними критеріями ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Вирішення даної проблеми пов’язано не лише із забезпеченням енергетичної безпеки країни, але також із підвищенням рівня розвитку регіонів України та забезпечення якості життя населення. Прогнозування споживання нафти в Україні на сьогодні є вкрай важливим питанням стратегічного значення, оскільки завдяки проведеному аналізу та побудові прогнозних моделей можливо буде розробити методичні рекомендації щодо ефективного виробництва та споживання нафти по всій Україні в цілому. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;2(80)
dc.subject energy conservation uk_UA
dc.subject energy efficiency uk_UA
dc.subject енергозбереження uk_UA
dc.subject енергоефективність uk_UA
dc.title SELECTING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLING AS ONE OF THE MOST PERSPECTIVE ALGORITHMES FOR BUILDING A PREDICTIVE MODEL OF PETROLEUM CONSUMPTION IN THE SYSTEM OF ENERGY BALANCE OF UKRAINE uk_UA
dc.title.alternative Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten This paper deals with issues of petroleum consumption in Ukraine. The dynamics of consumption of petroleum is analysed and proposed guidelines for the efficient production, consumption and import of petroleum in Ukraine. Constructed and developed predictive models of petroleum consumption in Ukraine through the use of modern software and using the group method of data handling, which allowed building adequate predictive models of petroleum consumption in the system of Ukraine’s energy balance. Researched and forecasted scenarios of petroleum consumption in the Ukraine. The problem of efficient use of energy resources is critical for sustainable economic development against the backdrop of energy saving national economy depends on energy imports, on the one hand, and rising prices for these resources. The basic foundation of the formation energy system of Ukraine is to build forecasting scenarios for different types of energy and different criteria for effective use of energy resources. Solving this problem is not only with ensuring energy security, but also with the level of development of regions of Ukraine and ensuring quality of life. Prediction of petroleum consumption in Ukraine today is an extremely important issue of strategic importance since conducted through analysis and building predictive models will be possible to develop guidelines for the efficient production and consumption of petroleum across Ukraine as a whole. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account