Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБорисейко, Юлія Володимирівна-
dc.contributor.authorBoryseyko, Yu.V.-
dc.date.accessioned2016-02-16T11:42:21Z-
dc.date.available2016-02-16T11:42:21Z-
dc.date.issued2012-08-21-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/931-
dc.description.abstractДисертаційна робота спрямована на вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методичних підходів бухгалтерського обліку та контролю доходів за П(С)БО та ПКУ. В роботі узгоджено окремі вимоги П(С)БО та ПКУ в частині відображення доходів підприємства. Досліджено поняття “дохід” в ретроспективі та сучасні підходи до трактування понять “дохід” та “валові доходи”. Здійснено порівняння норм П(С)БО та ПКУ в частині визнання доходів, на основі якого запропоновано зміни до редакції окремих пунктів, спрямованих на узгодження їх вимог. Запропоновано алгоритм визнання доходів з урахуванням ризику щодо володіння активом при визнанні доходів. Встановлено порядок формування податкової політики підприємства як складової облікової. Розроблено методичний підхід до відображення валових доходів в системі бухгалтерських рахунків. Сформовано пропозиції щодо виділення негосподарських доходів для цілей звільнення від оподаткування податком на прибуток. Удосконалено регістр для систематизації інформації про доходи за вимогами П(С)БО та ПКУ. Визначено необхідність використання аудиторських послуг з перевірки доходів для підприємств малого та середнього бізнесу. Розроблено методичне забезпечення надання таких послуг для підвищення їх якості.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖДТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;-
dc.subjectбухгалтерський облікuk_UA
dc.subjectконтрольuk_UA
dc.subjectдохідuk_UA
dc.subjectваловий дохідuk_UA
dc.subjectподаткові розрахункиuk_UA
dc.subjectaccountinguk_UA
dc.subjectcontroluk_UA
dc.subjectincomeuk_UA
dc.subjectgross incomeuk_UA
dc.subjecttax settlementsuk_UA
dc.titleБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ: ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТuk_UA
dc.title.alternativeAccounting for and control over revenues: taxation aspectuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.description.abstractenThe thesis is directed at solving a scientific dilemma which lies in the grounding of the theoretical statements and development of practical recommendations on improving organizational and methodical approaches of accounting for and control over the revenues according to Accounting Standards (Provisions) and Tax Code of Ukraine. Some requirements of Accounting Standards (Provisions) and Tax Code of Ukraine have been coordinated in the part of reflecting company’s revenues. The concept of “revenues” has been studied in the retrospective as well as the contemporary interpretations of the concepts “income” and “gross income” have been researched. Comparison of the regulations included in Accounting Standards (Provisions) and Tax Code of Ukraine in the part of revenue recognition has been made, thus on the basis of this comparison the amendments to some articles directed at their coordination have been suggested. Algorithm of recognizing revenues taking into consideration all the risks concerning asset possession has been suggested. The procedure of forming the tax policy as a part of company’s accounting policy has been determined. The methodic approach towards reflecting gross income in the system of accounts has been worked out. The list of non-business income has been formed for the purposes of tax exemption. The register for systematizing information on revenues according to Accounting Standards (Provisions) and Tax Code of Ukraine has been improved. The necessity of using auditing services in the part of checking revenues for the companies of small and mid business has been determined. Methodic support of providing such kind of services for improving their quality has been developed.uk_UA
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borisejko.pdf477.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.