Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8211
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПодчашинський, Ю.О.-
dc.contributor.authorРижук, А.В.-
dc.contributor.authorЧепюк, Л.О.-
dc.contributor.authorPodchashinskiy, Yu.O.-
dc.contributor.authorRyzhuk, A.V.-
dc.contributor.authorChepiuk, L.O.-
dc.date.accessioned2023-07-13T09:53:29Z-
dc.date.available2023-07-13T09:53:29Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8211-
dc.description.abstractСучасні технології здатні замінити людину при роботі в небезпечних умовах та з небезпечними хімічними та біологічними речовинами. Але при побудові таких комп’ютеризованих систем необхідно мати інформацію про поточне положення та рухи руки людини, які відтворює комп’ютеризована система. Існують технології, які можуть розпізнавати положення та рухи людини за зображеннями. Також наявні технології, що дають можливість керувати роботом-маніпулятором. Але за існуючими технологіями потрібно одягати спеціальні костюми, які заважають оператору вільно рухатися, кріпити на тіло велику кількість датчиків, які дорого коштують і які дуже легко пошкодити. Щоб удосконалити отримання інформації про рухи людини та керування на її основі роботом-маніпулятором, потрібно створити програмно-алгоритмічні методи, які дозволять зчитувати з відеозображення рухи людини, трансформувати, розпізнавати їх за спеціальним алгоритмом та відтворювати за допомогою робота-маніпулятора. На основі отриманої інформації формуються сигнали управління, які передаються на виконавчі ланки, щоб робот повторював всі дії людини з такою ж точністю, як вона це робить. Найкращим та найдешевшим варіантом є створення безмаркерної системи зчитування рухів людини за допомогою машинного зору. Виконано аналіз існуючих розробок і взято за основу анатомічну модель руки людини, яку дещо оптимізовано для забезпечення правильної роботи робота-маніпулятора. Такий варіант побудови комп’ютеризованої системи є найкращим, тому що оператору не потрібно довго звикати та пристосовуватися до відмінної від його руки форми органів управління. Також наведено формулу про скорочення м’язів, яка в подальшому буде використана в розробці комп’ютеризованої системи. Для забезпечення практичної реалізації комп’ютеризованої системи досліджено математичну модель рухомих ланок.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний університет "Житомирська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічна інженерія;1(91)-
dc.subjectмашинний зірuk_UA
dc.subjectзображенняuk_UA
dc.subjectступені свободиuk_UA
dc.subjectматематична модельuk_UA
dc.subjectтраєкторія рухуuk_UA
dc.subjectmachine visionuk_UA
dc.subjectimageuk_UA
dc.subjectdegrees of freedomuk_UA
dc.subjectmathematical modeluk_UA
dc.subjectmotion trajectoryuk_UA
dc.titleПринципи та методи відтворення руху руки людини в комп’ютеризованих системах для роботи з небезпечними речовинамиuk_UA
dc.title.alternativePrinciples and methods of reproducing the movement of a human hand in computerized systems for working with hazardous substancesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenModern technologies can replace a person when working in hazardous conditions and with dangerous chemical and biological substances. But when building such computerized systems, it is necessary to have information about the current position and movements of the human hand, reproduced by the computerized system. There are technologies that can recognize the position and movements of a person from images. There are also technologies that allow you to control the robotic arm. But according to existing technologies, it is necessary to wear special suits that prevent the operator from moving freely, to attach a large number of expensive sensors to the body, which are very easy to damage. To improve the acquisition of information about human movements and the control of a robot-manipulator based on it, it is necessary to create software-algorithmic methods that allow reading human movements from a video image, transforming them, recognizing them using a special algorithm and playing them using a robot-manipulator. Based on the information received, control signals are generated that are transmitted to the executive links so that the robot repeats all the actions of a person with the same accuracy as he does. The best and cheapest option is to create a marker-free system for reading human movements using machine vision. An analysis of existing developments was made and an anatomical model of a human hand was taken as a basis, slightly optimized to ensure the correct operation of the robotic arm. This option for building a computerized system is the best, because the operator does not need to get used to and adapt to the shape of the controls, which differs from his hands. A formula for muscle contraction is also given, which will later be used in the development of a computerized system. To ensure the practical implementation of a computerized system, a mathematical model of moving links was studied.uk_UA
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
222.pdf751.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.