Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8124
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПодчашинський, Ю.О.-
dc.contributor.authorШавурський, Ю.О.-
dc.contributor.authorЧепюк, Л.О.-
dc.contributor.authorВоронова, Т.С.-
dc.contributor.authorPodchashynskyi, Yu.O.-
dc.contributor.authorShavurskyi, Yu.O.-
dc.contributor.authorChepiuk, L.O.-
dc.contributor.authorVoronova, T.S.-
dc.date.accessioned2023-03-16T10:54:47Z-
dc.date.available2023-03-16T10:54:47Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8124-
dc.description.abstractУ статті розглядається стиснення цифрових даних вимірювальної відеоінформації. Таке стиснення є складовою частиною процесу перетворення даних у комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах, що призначені для вимірювання лінійних і кутових переміщень об’єктів. Стиснення часових послідовностей відеозображень, що містять вимірювальну інформацію про геометричні параметри та параметри руху об’єктів, необхідне для підвищення точності та швидкодії засобів вимірювання механічних величин. Таке стиснення дозволяє суттєво зменшити об’єм цифрових даних відеозображень. У результаті зображення передаються по комп’ютерним мережам з прийнятними показниками швидкодії та зберігаються в пам’яті. Стиснення відеозображень приводить до виникнення похибок вимірювальної інформації та відповідно, знижується точність визначення геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів. Запропоновано математичну модель похибок вимірювальної інформації на стиснутих відеозображеннях. Ця математична модель дозволяє визначити вплив стиснення на точність вимірювань геометричних параметрів та параметрів руху об’єктів залежно від параметрів алгоритму стиснення. На основі математичної моделі похибок вимірювальної інформації визначено параметри методу JPEG, які доцільно використовувати при стисненні відеозображень у часовій послідовності, що відображає геометричні параметри та параметри руху об’єктів. Це дозволяє підвищити точність вимірювань за рахунок фільтрації шумів, що виникли в процесі формування відеозображень. Наведено експериментальну оцінку похибок вимірювань, пов’язаних зі стисненням.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний університет "Житомирська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічна інженерія;2(90)-
dc.subjectвідеозображення з вимірювальною інформацієюuk_UA
dc.subjectпохибки вимірюваньuk_UA
dc.subjectстиснення відеозображеньuk_UA
dc.subjectvideo image with measurement informationuk_UA
dc.subjectmeasurement errorsuk_UA
dc.subjectvideo image compressionuk_UA
dc.titleЗменшення об’єму цифрових даних вимірювальної відеоінформації в комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системахuk_UA
dc.title.alternativeReducing the amount of digital data of measuring video information in computerized information and measuring systemsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenThe article discusses the compression of digital data of measuring video information. Such compression is an integral part of the data conversion process in computerized information and measurement systems designed to measure linear and angular displacements of objects. Compression of time sequences of video images containing measurement information about the geometric parameters and parameters of movement of objects is necessary to improve the accuracy and speed of means for measuring mechanical quantities. Such compression allows you to significantly reduce the volume of digital data of video images. As a result, images are transmitted over computer networks with acceptable performance indicators and stored in memory. Compression of video images leads to the occurrence of measurement information errors and, accordingly, the accuracy of determining the geometric parameters and parameters of object movement decreases. A mathematical model of measurement information errors on compressed video images is proposed. This mathematical model makes it possible to determine the effect of compression on the measurement accuracy of geometric parameters and object motion parameters depending on the parameters of the compression algorithm. Based on the mathematical model of measurement information errors, the parameters of the JPEG method are determined, it is advisable to use it when compressing video images in a time sequence that displays geometric parameters and motion parameters of objects. This makes it possible to increase the accuracy of measurements by filtering out the noise that has arisen during the formation of video images. An experimental estimate of measurement errors associated with compression is given.uk_UA
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15. Подчашинський_Шавурский.pdf519.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.