Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПодчашинський, Ю.О.-
dc.contributor.authorЧепюк, Л.О.-
dc.contributor.authorВоронова, Т.С.-
dc.contributor.authorБендюкевич, К.В.-
dc.contributor.authorЗаєць, Д.А.-
dc.contributor.authorPodchashinskiy, Yu.O.-
dc.contributor.authorChepiuk, L.O.-
dc.contributor.authorVoronova, T.S.-
dc.contributor.authorBendiukevych, K.V.-
dc.contributor.authorZaiets, D.A.-
dc.date.accessioned2022-07-18T07:46:52Z-
dc.date.available2022-07-18T07:46:52Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8009-
dc.description.abstractУ статті розглядаються варіанти вибору ознак і критеріїв розпізнавання образів для обробки та ідентифікації растрових графічних зображень, одержаних у результаті оцифрування відеозображень з вимірювальною інформацією. Визначено оптимальні варіанти вибору з точки зору мінімізації числа обчислювальних операцій. Також важливою задачею під час комп’ютерної обробки візуальної (нетекстової) інформації є розпізнавання, ідентифікація і класифікація відеозображень, що представлені в різних форматах, в тому числі і у вигляді растрових графічних зображень. Під час роботи з реальними відеозображеннями з вимірювальною інформацією, що отримані в результаті введення відеосигналу у комп’ютер від зовнішнього джерела, виникає ряд викривлень, які можуть суттєво вплинути на процес розпізнавання й ідентифікації цих зображень. Звідси виникає задача оцінки впливу цих викривлень на якість розпізнавання й ідентифікації зображень з вимірювальною інформацією. Якість розпізнавання та ідентифікації растрових графічних зображень залежить від величини викривлень у зображенні з вимірювальною інформацією, які виникають у процесі його оцифрування і введення в комп’ютер. У свою чергу величина викривлень залежить від апаратного забезпечення і програмних засобів, що використовуються для введення відеозображень з вимірювальною інформацією.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний університет "Житомирська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічна інженерія;1(89)-
dc.subjectцифрове відеозображенняuk_UA
dc.subjectвимірювальна інформаціяuk_UA
dc.subjectрозпізнавання образівuk_UA
dc.subjectідентифікаціяuk_UA
dc.subjectвідеосигналuk_UA
dc.subjectdigital video imageuk_UA
dc.subjectmeasurement informationuk_UA
dc.subjectpattern recognitionuk_UA
dc.subjectidentificationuk_UA
dc.subjectvideo signaluk_UA
dc.titleАналіз цифрових відеозображень з вимірювальною інформацією та виявлення об’єктів вимірюваньuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of digital video images with measurement information and detection of measurement objectsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenThe article investigates options for selecting features and criteria for pattern recognition for processing and identifying raster graphic images obtained as a result of digitizing video images with measurement information. Optimal choices are determined from the point of view of minimizing the number of computational operations. Another important task in the computer processing of visual (non-text) information is the recognition, identification and classification of video images presented in different formats, including in the form of raster graphic images. When working with real video images with measurement information obtained as a result of inputting a video signal into a computer from an external source, a number of distortions occur that can have a significant impact on the process of recognition and identification of these images. This raises the problem of assessing the impact of these distortions on the quality of recognition and identification of images with measurement information. The quality of recognition and identification of raster graphic images depends on the amount of distortion in the image with measurement information that occurs in the process of its digitization and input into a computer. In turn, the amount of distortion depends on the hardware and software used to input video images with measurement information.uk_UA
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15 Подчашинський, Чепюк.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.