Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7750
Title: Використання методу двоканальності для підвищення точності нового п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації озброєння
Other Titles: Using the two-channel method to increase the accuracy of a new piezoelectric sensitive element of the weapon stabilization system
Authors: Безвесільна, О.М.
Ткачук, А.Г.
Гуменюк, А.А.
Янчук, В.М.
Добржанський, О.О.
Bezvesilna, О.М.
Tkachuk, А.H.
Humeniuk, A.A.
Yanchuk, V.М.
Dobrzhanskyi, О.О.
Keywords: п’єзоелектричний чутливий елемент
точність
похибка
двоканальність
piezoelectric sensing element
accuracy
error
dual channel
Issue Date: 2020
Publisher: Державний університет "Житомирська політехніка"
Series/Report no.: Технічна інженерія;1(85)
Abstract: У статті розглянуто будову та принцип роботи системи стабілізації озброєння, яка технічно являє собою набір датчиків і обчислювальний комплекс, що з’єднаний з приводом гармати. Система стабілізації забезпечує сталість кутів між осями нерухомої системи координат і осями, жорстко зв’язаними з об’єктом стабілізації. Встановлено, що якість функціонування систем стабілізації озброєння, як в режимі стабілізації, так і в режимі наведення, оцінюється вказаними далі показниками: стійкість, точність стабілізації зброї, якість стабілізації, швидкість наведення і характер розподілу по куту повороту пульта управління, час готовності стабілізатора, час безперервної роботи стабілізатора, надійність функціонування та характер і час перехідних процесів при відпрацюванні кутів неузгодженості. Точність стабілізації є основним показником, що характеризує роботу системи управління вогнем у режимі стабілізації. Зовнішні збурення, обумовлені безперервними випадковими коливаннями корпусу рухомою легкою броньованою технікою, викликають відхилення стабілізованого озброєння від заданого напрямку наведення. Розглянуто новий п’єзоелектричний чутливий елемент системи стабілізації озброєння та доцільність використання методу двоканальності для підвищення його точності. Встановлено, що завдяки використанню додатково введеного у конструкцію чутливого п’єзоелектричного елемента другого каналу вимірювання забезпечується відсутність у його вихідному сигналі похибок від впливу вертикального прискорення, від залишкової неідентичності конструкцій однакових п’єзоелектричних пластин та мас, від впливу зміни температури, вологості та тиску зовнішнього середовища (тобто інструментальних похибок), які можуть бути значними.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7750
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23. Безвесільна.pdf649.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.