Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3675
Title: Аудит операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу
Other Titles: Audit of transactions on stock purchase pursuant to the Sales and Purchase Agreement
Authors: Шкабрій, Н.О.
Shkabrii, N.O.
Keywords: аудит
договір купівлі-продажу
запаси
внутрішній аудит
audit
Sales and Purchase Agreement
stockpile
internal audit
external audit
зовнішній аудит
Issue Date: 2016
Publisher: ЖДТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, Житомир, 2016. Дисертаційну роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробці рекомендацій з удосконалення організації і методичного забезпечення аудиту операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу на підприємстві. В роботі ідентифіковано господарські операції з придбання запасів за договором купівлі-продажу та деталізовано об’єкти аудиту. Уточнено змістовне наповнення структурних складових положення про договірну політику в частині придбання запасів за договором купівлі-продажу. Обґрунтовано склад суб’єктів внутрішнього і зовнішнього аудиту, їх організаційно-правовий статус, що надало змогу обґрунтувати інформаційні запити аудиторів у системі економічних комунікацій щодо змісту договорів купівлі-продажу запасів для забезпечення дієвості подальших аудиторських процедур. На основі конкретизації поняття внутрішній та зовнішній аудит операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу уточнено завдання і процедури аудиту, обґрунтовано порядок використання результатів внутрішнього аудиту для роботи зовнішнього аудиту. Обґрунтовано доцільність та напрями тестування бізнес-середовища підприємства, його облікової і контрольної систем для цілей планування зовнішнього аудиту операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу. Удосконалено модель методичного забезпечення процедур аудиту операцій з придбання запасів за договором купівлі-продажу.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/3675
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shkabrii.pdf502.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.