Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1339
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗеленіна, Олена Олександрівна-
dc.contributor.authorZelenina, O.O.-
dc.date.accessioned2016-02-24T12:11:21Z-
dc.date.available2016-02-24T12:11:21Z-
dc.date.issued2012-01-11-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1339-
dc.description.abstractУ дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування та використання позикового капіталу підприємств. Досліджено економічну сутність позикового капіталу та його місце в загальній класифікації капіталу. Уточнено та розмежовано поняття “позиковий капітал” та “сторонній капітал” для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Удосконалено класифікаційні характеристики позикового капіталу та розвинуто трактування функцій позикового капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку. Запропоновано розділи політики господарювання та визначено місце в ній позикового політики. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку елементів позикового капіталу в аналітичних розрізах та субрахунках, що забезпечує підвищення інформативності даних бухгалтерського обліку. Розроблено форми первинних документів та внутрішніх звітів, що забезпечують формування обліково-аналітичної інформації про формування та використання позикового капіталу. Розроблено комплексну модель формування та використання позикового капіталу підприємств, з обґрунтуванням напрямів фінансування майна через використання нормативних коефіцієнтів, що сприятиме розвитку забезпечення управління елементами позикового капіталу.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherЖДТУuk_UA
dc.relation.ispartofseriesАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;-
dc.subjectпозиковий капіталuk_UA
dc.subjectбухгалтерський облік позикового капіталуuk_UA
dc.subjectелементи позикового капіталуuk_UA
dc.subjectекономічний аналіз формування і використання позикового капіталуuk_UA
dc.subjectloan capitaluk_UA
dc.subjectaccounting for loan capitaluk_UA
dc.subjectthe elements of loan capitaluk_UA
dc.subjecteconomic analysis of the formation and use of loan capitaluk_UA
dc.titleБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУuk_UA
dc.title.alternativeAccounting and analysis of formation and use of loan capitaluk_UA
dc.typeOtheruk_UA
dc.description.abstractenThe theoretical, organizational and methodical statements of accounting and economic analysis of formation and use of companies’ loan capital have been grounded. The economic essence of loan capital and its place in the overall classification of capital has been researched. The concepts “loan capital” and “third-party capital” have been specified and differentiated for the purposes of accounting and economic analysis. The classification peculiarities of loan capital have been improved as well as the interpretation of the functions of loan capital as an accounting object has been developed. Sections of economic policy have been suggested as well as the place of loan capital in this policy has been defined. Suggestions on improving methods of accounting for the elements of loan capital in the analytical section and subaccounts have been introduced, which assist in the increase of self-descriptiveness of accounting data. Samples of primary documents and internal reports have been worked out, which will secure the generation of accounting and analytical information on formation and use of loan capital. The complex model of formation and use of company’s loan capital with the grounding of the ways of property financing through the application of normative coefficients has been developed, which will assist in the development of managing the elements of loan capital.uk_UA
Appears in Collections:Суспільні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenina.pdf548.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.