Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1324
Title: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Other Titles: Organization and methodology issues of electronic documentation in accounting system
Authors: Янчев, Андрій Володимирович
Yanchev, A.V.
Keywords: документ
документування
віртуальна реальність
електронний документообіг
стандартизація
теорія
методологія
організація
document
documentation
virtual reality
electronic document circulation
standardization
theory
methodology
organization
Issue Date: 28-Sep-2015
Publisher: ЖДТУ
Series/Report no.: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
Abstract: Дисертація присвячена моделюванню ефективної системи електронного документування господарських операцій підприємств в Україні та розробці інфраструктури баз даних для формування інформаційно-аналітичного забезпечення всіх рівнів управління. У дисертаційній роботі визначено теоретичні засади облікового процесу, розглянуті особливості генерування управлінських функцій і рішень в обліковому процесі, систематизовані структурно-логічні аспекти технології облікового процесу, уточнено соціально-економічні основи організації праці персоналу облікових служб. Доведено, що обліковий процес слід розглядати як технологію інформаційної підтримки прийняття рішень в рамках адміністративного бізнес-процесу, до якого відносяться: вживання заходів по введенню інформаційних ресурсів, аналіз ефективності управління інформацією, застосування прикладних інструментів маршрутизації інформаційних потоків, здійснення внутрішнього контролю. Структура облікового процесу, який генерує кінцевий продукт - базу даних і базу знань, представлена ​​у вигляді двох підпроцесів: обліково-інформаційного та обліково-аналітичного. Досліджено філософські аспекти і теоретичні основи процесу документування, феномен документа в умовах інформаціологіі суспільства, розкрито вплив віртуальної реальності на процеси документування. Визначено, що виходячи з діалектики розуміння документа, семантичної, формальної і сутнісною основою процесів документування є документ, який здатний задовольняти інформаційні потреби суспільства і формувати класи інформаційних сукупностей. Використання онтологічного способу мислення і уявлення фактів господарського життя бізнес-структур на будь-якому економічному рівні дозволило охарактеризувати документ як сукупність елементів і взаємопов'язаних визначень, які стосуються певної предметної області і виконують нормативну функцію - фіксацію категоріального апарату концепції і передачу відомостей про об'єкт дослідження концептуальними елементами мега- і метауровня. Встановлено, що впровадження сучасних ІКТ наблизило показник інформативності документа до показника його інформаційної вартості, яку слід аналізувати на знаковому (семиотическом) і змістовному (семантичному) рівнях. Удосконалено класифікацію систем електронного документування, сформований інструментарій контролю якості інформаційного забезпечення управління в інтерактивних системах, вдосконалені організаційні положення інформаційного захисту в системах електронного документообігу. Керуючись вимогами законодавства щодо дослідження методологічної бази організації архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин, запропонований внутрішній регламент - положення про архів підприємства, структура якого враховує загальні положення терміновості і порядку зберігання документів, а також функції електронного архіву. Для забезпечення контролю якості процесу документування розроблена концепція, до компонентів якої слід віднести: організаційні рівні процесу документування; атрибути якості; показники споживчої якості; тип системи документообігу; тип надходження даних; стан системи контролю. За результатами аналізу основних загроз електронного документообігу з метою їх адекватної ідентифікації запропоновано загрози економічної та інформаційної безпеки класифікувати за ступенем сприйняття, джерела загрози, природу виникнення, ймовірності реалізації, стосовно виду людської діяльності, об'єкту посягання, можливості прогнозування. Розроблено алгоритм оцінки загроз інформаційній безпеці завдяки коефіцієнту вихідної захищеності системи, зваженого коефіцієнта актуальності загроз і коефіцієнта небезпеки джерел загроз. Розроблено рекомендації щодо електронного документування окремих бізнес-процесів господарської діяльності. Зокрема, досліджено особливості електронного документування процесів товарно-матеріального забезпечення господарської діяльності, удосконалено методичні аспекти документування розрахункових операцій із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, розроблена технологія електронного обліку праці та її оплати, вдосконалені моделі електронного документообігу в системі оподаткування. Запропоновано концептуальну модель глобального документообігу в системі бухгалтерського обліку, яка складається з взаємопов'язаних понять, які використовуються для опису предметної області бухгалтерського обліку, тобто містить мета, пріоритетні завдання, характеристику суб'єкта і класифікацію об'єктів як елементів організації бухгалтерського обліку в широкому сенсі, принципи функціонування системи і закони протікання процесів в ній. представлено наукове обґрунтування системи глобального документообігу, деталізовані теоретичні основи стандартизації електронного документування підприємницької та непідприємницької діяльності, вдосконалена методологія генерування документів суворої звітності в умовах електронного документообігу, запропоновано механізм перспективного розвитку системи глобального документообігу в Україні. сформована система глобального документообігу в Україні, орієнтована на регіони України, визначення «слабких місць» і їх відповідні поступки.
URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1324
Appears in Collections:Економічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yanchev.pdf638.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.