Electronic Repository

Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику

Show simple item record

dc.contributor.author Коцюбинська, Євгенія Брониславівна
dc.contributor.author Kotsiubynska, Ye.B.
dc.date.accessioned 2019-05-13T09:16:17Z
dc.date.available 2019-05-13T09:16:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7515
dc.description.abstract Проведено огляд літературних джерел з питань управління бюджетними ризиками, що дозволило визначити проблемні питання в цій сфері: наявність значної кількості підходів серед науковців щодо трактування поняття «бюджетний ризик», визначення його видів та інших базових понять; відсутність усталених методик оцінки та аналізу бюджетних ризиків; відсутність концепції управління бюджетними ризиками на державному рівні. Встановлено взаємозв’язок між поняттями «невизначеність», «ризик», «небезпека», «загроза». Це дозволило розкрити поняття «бюджетний ризик» (як ймовірності виникнення втрат бюджету внаслідок впливу ряду факторів, які негативно впливають на стійкість бюджетів, і які підлягають кількісній і якісній оцінці). Відображено фактори, під впливом яких відбувається зростання бюджетних ризиків. Мета статті полягає у розкритті основних понять управління бюджетними ризиками та виявленні проблемних питань у даній сфері. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення алгоритму прийняття рішення під час управління бюджетними ризиками. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;1(87)
dc.subject ризик uk_UA
dc.subject бюджет uk_UA
dc.subject бюджетний ризик uk_UA
dc.subject фінансовий ризик uk_UA
dc.subject risk uk_UA
dc.subject budget uk_UA
dc.subject budget risk uk_UA
dc.subject financial risk uk_UA
dc.title Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику uk_UA
dc.title.alternative Assessment of scientific approaches to budget risk definition uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article studies scientific literature concerning the administration of budget risks; as a result, the present examination allows to single out the issues in the current field (a great amount of approaches among scientists to the definition of the concept of budget risk, the definitions of its types and other basic concepts; the absence of established methods of assessment and analysis of budget risks; the absence of the conception of budget risk administration at a state level). The author determines the interconnection between such concepts as «indetermination», «risk», «danger», and «threat»; it allowed to define the concept of budget risk (as a possibility of emerging budget losses because of the impact of a number of factors, which influence budget stability negatively and subject to both qualitative and quantitative assessment). The paper shows the factors, which influence the growth of budget risks. The article is aimed at defining the principal concepts of budget risk administration and the determination of issues in the present field. The prospect for the further study in the present direction is to determine the algorithm of making decision during the administration of budget risks. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account