Electronic Repository

Документування як елемент методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів

Show simple item record

dc.contributor.author Щирська, Антоніна Юліївна
dc.contributor.author Кочин, Тетяна Михайлівна
dc.contributor.author Shchirska, A.Yu.
dc.contributor.author Kochin, T.M.
dc.date.accessioned 2019-02-25T09:18:42Z
dc.date.available 2019-02-25T09:18:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7449
dc.description.abstract В статті визначено, що документування це спосіб первинного спостереження за господарською діяльністю та/або окремою господарською операцією що передбачає фіксацію їх властивостей на відповідному носії. В процесі аналізу праць науковців було встановлено, що документ здатний задовольнити інформаційні потреби, через передачу відомостей про об’єкт бухгалтерського обліку. Запропоновано класифікаційні ознаки документів в контексті забезпечення якісних властивостей інформаційних ресурсів, які генеруються системою бухгалтерського обліку, а саме: врахування властивостей об’єкту, за якісними часовими властивостями, за повнотою врахування реквізитів, за можливістю розширення реквізитів за запитом, за напрямом надходження, за обліковими наслідками, за відношенням до об’єктів балансу, за наслідками. Запропоновано підхід до розвитку документування як елементу методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів. Визначені вектори розвитку первинного спостереження, які направленні на забезпечення якості облікової інформації. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Технічні науки;4(86)
dc.subject бухгалтерський облік uk_UA
dc.subject документування uk_UA
dc.subject якість uk_UA
dc.subject інформаційні ресурси uk_UA
dc.subject метод бухгалтерського обліку uk_UA
dc.subject accounting uk_UA
dc.subject documenting uk_UA
dc.subject quality uk_UA
dc.subject information resources uk_UA
dc.subject method of accounting uk_UA
dc.title Документування як елемент методу бухгалтерського обліку в забезпеченні якості інформаційних ресурсів uk_UA
dc.title.alternative Documentation as the element of accounting method in ensuring the quality of information resources uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article states that documenting is the method of primary monitoring of economic activity and / or the separate economic operation that involves fixation of their properties on the corresponding medium. In the process of analyzing the works of scholars it was established that the document is capable of satisfying information needs through transferring the information about the object of accounting. The classification features of documents are offered in the context of providing the qualitative properties of the information resources generated by the accounting system, namely: accounting the object properties on qualitative temporal properties, on the completeness of account details, in the possibility of expanding the requisites on request, in terms of revenue, in accounting consequences, in relation to the objects of balance, on consequences. The article proposes the approach to the development of documenting as the element of the accounting method in ensuring the quality of information resources. The vectors for the development of primary observation are determined and they are aimed at ensuring the quality of accounting information. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account