Electronic Repository

Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств

Show simple item record

dc.contributor.author Хоменко, Ганна Юріївна
dc.contributor.author Мошак, Анна Миколаївна
dc.contributor.author Khomenko, G.Yu.
dc.contributor.author Moshak, A.M.
dc.date.accessioned 2019-02-21T12:18:35Z
dc.date.available 2019-02-21T12:18:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7448
dc.description.abstract Присвячено дослідженню тіньової економіки, з’ясовані спільні риси такої економіки в різних країнах, а також представлено шляхи вирішення зазначеної проблеми. Адже тінізація економіки являється перешкодою для соціально-економічного розвитку держави. Проблема відображається в обсягах ВВП, його структурі, економічні реформи через це суттєво гальмуються. Таким чином, зростає рівень небезпеки для національної економіки. Варто зазначити, що складання фінансової звітності займає вагому роль в нормальному функціонуванні кожного підприємства. Головною метою цього процесу є надання користувачам інформації стосовно фінансового стану, результатів діяльності суб’єкта господарювання. Потреби у зацікавлених користувачів будуть різними, але в усіх випадках спільним є отримання достовірного та повного масиву інформації. Тому надзвичайно актуальним є пошук причин, способів своєчасного виявлення та виправлення факту фальсифікації фінансової звітності суб’єктів господарювання. Адже через нестримне прагнення власників отримати більший відсоток прибутку періодично зустрічаються випадки викривлення фінансової звітності. Внаслідок цього виникає фінансове шахрайство, що завдає збитку акціонерам, інвесторам та суспільству в цілому. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(86)
dc.subject тіньова економіка uk_UA
dc.subject фальсифікація показників фінансової звітності uk_UA
dc.subject показники фінансової звітності uk_UA
dc.subject фінансове шахрайство uk_UA
dc.subject заінтересовані користувачі фінансової звітності uk_UA
dc.subject shadow economy uk_UA
dc.subject falsification of financial statements uk_UA
dc.subject financial statements uk_UA
dc.subject financial fraud uk_UA
dc.subject interested users of financial statements uk_UA
dc.title Вплив тіньової економіки на формування показників фінансової звітності підприємств uk_UA
dc.title.alternative Influence of Shadow Economy on Forming the Indicators of Enterprises’ Financial Statements uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The article is devoted to the study of the shadow economy, the common features of such an economy in different countries are clarified, and the ways for solving this problem are presented. After all, shadowing the economy is an obstacle to the socio-economic development of the state. The issue is reflected in the volume of GDP, its structure, and economic reforms are substantially slowed down due to this. Thus, the level of danger for the national economy is increasing. It should be noted that the preparation of financial statements plays a significant role in the normal functioning of each enterprise. The main purpose of this process is to provide users with the information about the financial condition, and performance of the entity. The needs for interested users will be different, but in all the cases it is common to obtain a reliable and complete array of information. Therefore, it is extremely important to search for causes, and ways of timely detection and correction of the fact of falsification of financial statements of economic entities. Indeed, due to the unbridled desire of owners to obtain a higher percentage of profits from time to time there are cases of distortion of financial statements. As a result, there is a financial fraud that causes damage to shareholders, investors and society as a whole. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account