EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Методичні аспекти визначення рівня економічної безпеки підприємства

Show simple item record

dc.contributor.author Проценко, Наталія Борисівна
dc.contributor.author Проценко, Анжеліка Геннадіївна
dc.contributor.author Protsenko, N.B.
dc.contributor.author Protsenko, A.G.
dc.date.accessioned 2018-11-07T10:37:16Z
dc.date.available 2018-11-07T10:37:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7410
dc.description.abstract Мета дослідження полягає у висвітленні методологічних аспектів визначення рівня економічної безпеки підприємства та специфіки механізму управління цим процесом. В результаті виконаного дослідження визначені основні показники що безпосередньо впливають на рівень економічної безпеки підприємства в нестабільному ринковому середовищі. Це дало змогу запропонувати інтегральний критерій рівня економічної безпеки підприємства на основі функціональних складових економічної безпеки. Запропонована схема розрахунку інтегрального критерію економічної безпеки підприємства. Розроблено алгоритм проведення функціонального аналізу складових економічної безпеки підприємства, що включає визначення структури негативних факторів по кожній функціональній складовій економічної безпеки, визначення заходів, що були вжиті підприємством до моменту проведення оцінки рівня його економічної безпеки та оцінка ефективності вжитих заходів з точки зору нейтралізації конкретних негативних факторів по кожній з функціональних складових, вироблення рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів і запобігання можливим, оцінювання вартості кожного із запропонованих заходів щодо усунення негативних впливів. Запропонована методика визначення питомої ваги функціональних складових економічної безпеки підприємства. Встановлено, що величина інвестицій, необхідних для забезпечення економічної безпеки підприємства відповідно до дії внутрішнього блоку механізму забезпечення необхідного рівня економічної безпеки. Показано що мінімальний рівень економічної безпеки повинен забезпечувати прибуткову виробничо-господарську діяльність підприємства. Такий підхід до визначення економічної безпеки заснований на тому, що джерелом забезпечення економічної безпеки підприємства є прибуток одержаний в результаті взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього середовища, тобто в результаті дотримання інтересів підприємства. Чим вище рівень дотримання інтересів підприємства, тим більше величина прибутку, одержаного підприємством. Встановлення рівня економічної безпеки підприємства та їхня інтерпретація залежить від інтенсивності конкуренцій в галузі, де діє підприємство. Така посилка ґрунтується на зробленому висновку: чим нижчий рівень конкуренції на ринку чи в галузі, тим вищий рівень економічної безпеки підприємства і, навпаки, чим вищий рівень конкуренції, тим нижчий рівень економічної безпеки підприємства, оскільки для дотримання беззбитковості необхідні інвестиції. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;3(85)
dc.subject економічна безпека підприємства uk_UA
dc.subject інтегральний критерій рівня економічної безпеки підприємства uk_UA
dc.subject функціональні складові економічної безпеки підприємств uk_UA
dc.subject інвестиції для підтримання необхідного рівня економічної безпеки uk_UA
dc.subject economic security of enterprise uk_UA
dc.subject integral criterion of economic security level of enterprise uk_UA
dc.subject functional components of enterprise's economic security uk_UA
dc.subject investments to maintain the required level of safety uk_UA
dc.title Методичні аспекти визначення рівня економічної безпеки підприємства uk_UA
dc.title.alternative Methodical aspects of determining the level of economic security of enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The aim of the research is to highlight the methodological aspects of determining the level of economic security of an enterprise and the specifics of the mechanism for managing this process. As a result of this research, the main indicators that influence the level of economic security of an enterprise in a non-stable market environment are determined. This makes it possible to propose an integral criterion for the level of economic security. The scheme of calculation of integral index of economic safety of the enterprise is offered. The algorithm for analyzing the components of the economic security of an enterprise was developed on the basis of determining the structure of negative factors for each component of economic security, determining the factors that were involved by the enterprise at the time of assessing the level of safety and assessing the effectiveness of the activities involved, in terms of neutralizing specific negative factors for each of the functional components, a set of recommendations for the elimination of existing non-significant factors of influence and assessment of the cost of each proposed action to eliminate negative influences. The technique for determining the specific weight of the functional components of the economic security of an enterprise is proposed. It is determined that the amount of investment needed to ensure the economic security of an enterprise is in accordance with the actions of the internal block of the mechanism to ensure the necessary level of economic security. It is shown that the minimum level of economic security has to ensure the profitable industrial and economic activity of an enterprise. This approach to the determination of economic security is justified by the fact that the source of economic security of the enterprise is the profit obtained as a result of the interaction of the enterprise from the subjects of the external environment, that is, as a result of observing the interests of the enterprise, the higher the level of observance of the interests of the enterprise, the greater the amount of profit received by the enterprise. Ensuring the level of economic security of an enterprise and its interpretation depend on the competition in the branch where the enterprise operates. This happens because the lower the level of competition in the market or in the branch, the higher the level of economic security of the enterprise, and vice versa, the higher the level of competition, the lower the level of security of the enterprise, since significant investments are needed to maintain security. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account