Electronic Repository

Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Завалій, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.author Zavalii, T.O.
dc.date.accessioned 2018-02-08T10:17:03Z
dc.date.available 2018-02-08T10:17:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7304
dc.description.abstract Проведено аналіз дисертацій, захищених в Україні зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами», в яких піднімається економічна проблематика застосування Value-Based Management або вартісно-орієнтованого управління на українських підприємствах. Такі дисертаційні роботи з’явилися на початку 2000-х років і до сьогодні популярність даної тематики не спадає. Основною тенденцією розвитку економічної проблематики вартісно-орієнтованого управління в українських дисертаціях визначено поступовий перехід від загальної тематики дослідження основ концепції до поглиблення питань в розрізі специфікації галузей, об’єктів управління в системі, видів вартості підприємства тощо. Виявлено, що найбільшу увагу у науковців щодо процесів впровадження вартісно-орієнтованого управління привертають підприємства машинобудування, харчової та будівельної галузі, а найбільш популярними питаннями є фактори створення вартості та оцінка вартості підприємства. Представлено перелік завдань, що необхідно вирішити для уможливлення побудови уніфікованої концептуальної моделі вартісно-орієнтованого управління для українських компаній. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки;4(82)
dc.subject Value-Based Management uk_UA
dc.subject вартісно-орієнтоване управління uk_UA
dc.subject фактори вартості uk_UA
dc.subject оцінка вартості підприємства uk_UA
dc.subject ринкова вартість підприємства uk_UA
dc.subject внутрішня вартість підприємства uk_UA
dc.subject value-based management uk_UA
dc.subject value factors uk_UA
dc.subject enterprise valuation uk_UA
dc.subject enterprise market value uk_UA
dc.subject enterprise fundamental value uk_UA
dc.title Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні uk_UA
dc.title.alternative Economic problems of Value-Based Management: analysis of dissertation theses defended in Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten The analysis of dissertations defended in Ukraine for the specialty 08.00.04 «Economics and Management of Enterprises», which raises the economic issues of the application of Value-Based Management for Ukrainian enterprises, has been done. Such dissertations appeared in the early 2000's and up to this day the popularity of this topic has not decreased. The main tendency of the development of the economic issues of Value-Based Management in Ukrainian dissertations is defined as gradual transition from the general themes of the study of the concept basics to the deepening of the issues in the context of the specification of industries, objects of management in the system, types of enterprise value, etc. The greatest attention of Value-Based Management implementation is attracted for the enterprises of machine-building, food and building industry and the most popular issues are identified as value factors and valuation of the enterprise. The list of tasks for building the unified conceptual model of Value-Based Management for Ukrainian companies is presented. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account