Electronic Repository

WPŁYW KOMUNIKACJI NA REALIZACJĘ CELÓW ORGANIZACJI PUBLICZNEJ

Show simple item record

dc.contributor.author Koniusz, M.
dc.contributor.author Коніус, М.
dc.date.accessioned 2017-07-19T06:33:30Z
dc.date.available 2017-07-19T06:33:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7006
dc.description.abstract Співробітники є найбільш цінним ресурсом будь-якої організації, незалежно від того, чи є ця організація державною чи приватною організацією. Ефективне функціонування організації залежить від багатьох факторів, але ключову роль відіграє людський фактор. Саме персонал організації значною мірою зумовлює її успіх. Але ефективне функціонування організації забезпечується не лише простою присутністю співробітників на роботі. Важливим є комунікаційний процес, вміння спілкуватися, здатність приймати рішення та розуміти, як вони мають діяти в межах посадових обов’язків. Не менш важливе значення для ефективного функціонування організації відіграє її взаємодія з навколишнім середовищем, оскільки розвиток відповідних відносин з клієнтами, підрядниками, банками тощо зумовлює ситуацію, чи буде організація досягати успіху або буде приречена на провал. Метою даного дослідження є спроба зобразити стиль спілкування на прикладі співробітників польського поштового відділення та його вплив на мотивацію персоналу, презентація основних форм спілкування не лише між співробітниками на різних рівнях, але й діалог «працівник – клієнт», і поява в процесі комунікації не лише співробітників підрозділів організації, але й клієнтів. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки;2(80)
dc.subject komunikacja; organizacje społeczne; cele społeczne organizacji. uk_UA
dc.subject komunikacja uk_UA
dc.subject organizacje społeczne uk_UA
dc.subject спілкування; громадська організація; цілі громадської організації. uk_UA
dc.subject спілкування uk_UA
dc.subject громадська організація uk_UA
dc.title WPŁYW KOMUNIKACJI NA REALIZACJĘ CELÓW ORGANIZACJI PUBLICZNEJ uk_UA
dc.title.alternative Вплив спілкування на цілі громадської організації uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.description.abstracten Pracownicy są najcenniejszym zasobem każdej organizacji bez względu na to czy jest to organizacja publiczna czy prywatna. Skuteczne funkcjonowanie organizacji zależy od bardzo wielu czynników, ale kluczową rolę odgrywa czynnik ludzki. To ludzie tworzą organizację i w ogromnym stopniu decydują o jej sukcesie. Aby organizacja funkcjonowała w skuteczny sposób, nie wystarczy sama obecność pracowników. Istotę stanowi łączność pomiędzy członkami załogi, umiejętność porozumiewania się oraz zdolność odbioru i rozumienia tego, co mają oni sobie do przekazania wykonując obowiązki zawodowe. Równie ważne dla skuteczności funkcjonowania organizacji są jej relacje z otoczeniem. Od wypracowania właściwych relacji z klientami, kontrahentami, bankami itp., zależy czy organizacja odniesie sukces, czy zostanie skazana na porażkę. Celem artykułu jest próba poznania procesu komunikowania się w organizacji publicznej na przykładzie Poczty Polskiej oraz pokazanie zależności pomiędzy stosowanymi formami wymiany informacji a sprawnością funkcjonowania organizacji, przedstawienie głównych form komunikowania się nie tylko między pracownikami na różnych szczeblach, ale również dialogu pracownik – klient oraz ukazanie procesu komunikacyjnego, który wpływa nie tylko na pracowników danej jednostki organizacyjnej, ale także na klientów. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account