EZTUIR
Electronic Zhytomyr State Technological University Institutional Repository

Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування

Show simple item record

dc.contributor.author Ципоренко, Віталій Валентинович
dc.contributor.author Ципоренко, Валентин Григорович
dc.date.accessioned 2016-07-11T08:24:39Z
dc.date.available 2016-07-11T08:24:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4426
dc.description.abstract Винахід належить до галузі радіоелектроніки і може бути використаний в радіоелектронних засобах різного призначення, зокрема в радіонавігації, радіолокації, радіоастрономії, радіомоніторингу. Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування полягає в тому, що здійснюють вибірковий просторовий прийом радіовипромінювання для сукупності можливих напрямків на його джерело лінійною фазованою антенною решіткою шляхом утворення масиву когерентних часових відліків вихідних радіосигналів усіх приймальних радіоканалів та його цифрового комплексного спектрального аналізу, отримуючи комплексні амплітуди спектральних складових із частотами, що відповідають сукупності можливих напрямків на джерело радіовипромінювання. Визначають екстремальну частоту, якій відповідає максимальний рівень модуля комплексної амплітуди спектральної складової. Далі в спектрі масиву прийнятих когерентних часових відліків вихідних радіосигналів усіх приймальних радіоканалів виділяють підмасив спектральних складових, що містить складову з екстремальною частотою, та здійснюють його обернене перетворення у відповідний масив відновлених когерентних часових відліків вихідних радіосигналів усіх приймальних радіоканалів. Далі з масиву відновлених когерентних часових відліків вихідних радіосигналів усіх приймальних радіоканалів виділяють підмасив перших його відновлених відліків і виконують його комплексний цифровий спектральний аналіз та визначають комплексну амплітуду спектральної складової з екстремальною частотою. Після цього визначають різницю аргументів комплексних амплітуд спектральних складових з екстремальною частотою, що визначені для масиву когерентних часових відліків вихідних радіосигналів усіх приймальних радіоканалів та виділеного підмасиву перших відновлених часових відліків сигналів. Далі за екстремальною частотою та з урахуванням різниці аргументів відповідних спектральних складових спектрів прийнятих та відновлених відліків сигналів визначають остаточний напрямок на джерело радіовипромінювання. Винахід підвищує точність радіопеленгування. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries 97225;
dc.title Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування uk_UA
dc.title.alternative Method for digital complex radio direction finding uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten The invention relates to the field of radio electronics and can be used in radio-electronic means for different purposes, in particular in radio navigation, radio astronomy, radio-monitoring. The method for digital complex radio direction finding is in fact that one performs spatial reception of radio radiation for a set of possible directions to its source with a linear phased antenna array through formation of a massif of coherent tine marks of the output radio-signals for all the receiving radio-channels and its digital complex spectral analysis, with obtaining complex amplitudes of spectral components with frequencies that correspond to the set of possible directions to the source of radio radiation. One determines extreme frequency to which the maximal level of module of complex amplitude of spectral component corresponds. Then in spectrum of massif of received coherent time marks of output radio-signals of all the receiving radio-channels one separated the sub-massif of spectral components that includes component with extreme frequency, with its reverse transformation to respective massif of restored coherent time marks of output radio-signals for all the receiving radio-channels. After that from the massif of the renewed coherent time marks of the output radio-signals of all the receiving radii-channels one separates the sub-massif of its first renewed marks with carrying out its complex digital spectral analysis, and with determination of complex amplitude of spectral component with extreme frequency. After that one determines difference of arguments of complex amplitudes of spectral components with extreme frequency that are determined for the massif of coherent time marks of the output radio-signals of all the receiving radio-channels and separated sub-massif of the first restored time marks of the signals. Then by extreme frequency and with account of difference of arguments of respective spectral components of spectra of received and restored marks of signals one determines the end direction to the source of radio radiation. The invention increases accuracy of radar direction finding. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account