Show simple item record

dc.contributor.author Безвесільна, Олена Миколаївна
dc.contributor.author Подчашинський, Юрій Олександрович
dc.contributor.author Остапчук, Анна Анатоліївна
dc.date.accessioned 2016-07-11T07:51:04Z
dc.date.available 2016-07-11T07:51:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/4417
dc.description.abstract Винахід належить до гравіметричного вимірювання в геодезії, геології, будівництві. Балістичний гравіметр містить пробне тіло, пристрій утримання пробного тіла в початковому положенні, першу систему вимірювання шляху та часу вільного руху пробного тіла, цифрову електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та другу систему вимірювання шляху та часу вільного руху пробного тіла. Пробне тіло виконано у формі кулі з магнітними властивостями. Першу систему вимірювання шляху та часу вільного руху пробного тіла виконано у вигляді прозорої трубки на нерухомій основі та котушок. Друга система вимірювання шляху та часу вільного руху пробного тіла містить джерело імпульсного освітлення, відеокамеру та блок апроксимації траєкторії руху пробного тіла. Виходи котушок підключено до першого входу цифрової ЕОМ, перший вихід якої підключено до входу пристрою утримання пробного тіла в початковому положенні. Третій вихід цифрової ЕОМ підключено до входу джерела імпульсного освітлення, вихід якого оптично пов'язаний з пробним тілом, яке оптично пов'язане із входом відеокамери, вихід якої підключено до входу блоку апроксимації траєкторії руху пробного тіла, вихід якого підключено до другого входу цифрової ЕОМ, четвертий вихід якої підключено до входу керування відеокамери. Другий вихід цифрової ЕОМ є виходом балістичного гравіметра. Винахід дозволяє підвищити точність вимірювань абсолютного значення прискорення сили тяжіння. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries 98058;
dc.title Балістичний гравіметр uk_UA
dc.title.alternative Ballistic gravimeter uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten The invention relates to gravimetric measurement in geodesy, geology, civil engineering. A ballistic gravimeter has a test body, a device for holding test body in initial position, the first system for measurement or path and time of free motion of test body, a computer (C) and second system for measurement of path and time of free motion of the test body. The test body is arranged as a ball with magnetic properties. The first system for measurement of path and time of free motion of test body is arranged as a transparent tube on a fixed base and coils. The second system for measurement of path and time of free motion of test body includes a source of pulse illumination, video-camera and block for approximation of trajectory of motion of test body. The outputs of the coils are connected to the first input of the computer, the first output of that one is connected to the input of the device for holding test body in initial position. The third output of the computer is connected to the input of the source of pulsed illumination output of which is optically connected to the test body that is optically connected to the input of the video-camera output of which is connected to the block for approximation of trajectory of the test body motion output of which is connected to the second input of the computer, the fourth output of that one is connected to the control input of the video-camera. The second output of the computer is the output of the ballistic gravimeter. The invention makes it possible to increase accuracy of measurements of absolute value of gravity acceleration. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account