Електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»: Recent submissions

 • Плахотнюк, Н.П.; Макаревич, О.О. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з англійської мови здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 033 «Філософія» (ОПП «Масові ...
 • Зарубіна, А.В.; Сіра, Е.О.; Демчук, Л.І.; Zarubina, A.; Sira, E.; Demchuk, L. (Видавничий дім «Гельветика», 2022)
  Стаття присвячена визначенню особливостей функціонування туристичної галузі в умовах війни на основі трансформаційних перетворень туризму в Україні під час війни 2022 року. Актуальність дослідження полягає в необхідності ...
 • Палій, О.; Пацева, І.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Palii, O.; Patseva, I.; Kireitseva, H.; Tsyhanenko-Dziubenko, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Стрімкий розвиток промисловості та значні обсяги відходів, що утворилися за останні десятиліття, посилили необхідність поєднання економічного зростання зі сталим розвитком та захистом довкілля. За останні десять років ...
 • Нонік, Л.; Пацева, І.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Медвідь, О.; Дасевич, І.; Nonik, L.; Patseva, I.; Tsyhanenko-Dziubenko, I.; Medvid, O.; Dasevych, I. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  Мета дослідження. Зі створенням полігонів твердих побутових відходів пов’язаний комплекс серйозних екологічних проблем. Насамперед, у районі розташування полігонів порушується природний ландшафт і всі компоненти довкілля ...
 • Демчук, Л.; Кірейцева, Г.; Циганенко-Дзюбенко, І.; Вовк, В.; Demchuk, L.; Kireytseva, H.; Tsyganenko-Dzyubenko, I.; Vovk, V. (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023)
  У статті розкрито особливості екологічної безпеки в контексті сталого розвитку та євроінтеграційних процесів з точки зору практики. Розглянуто стан екологічної безпеки в Україні. Визначено, що запровадження міжнародних ...
 • Русецька, Н.М.; Демчук, Л.І.; Циганенко-Дзюбенко, І.Ю.; Rusetska, N.M.; Demchuk, L.I.; Tsyhanenko-Dziubenko, I.Iu. (Херсонським державним аграрно-економічним університетом, 2023)
  У статті висвітлено особливості формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з агроінженерії з позиції практичного аспекту. Визначено, що найважливішою складовою професійних фахівців з агроінженерії є обсяг ...
 • Хоменко, С.В.; Тарасюк, Г.М.; Кірейцева, Г.В.; Демчук, Л.І.; Циганенко-Дзюбенко, І.Ю.; Khomenko, S.; Tarasyuk, G.; Kireitseva, H.; Demchuk, L.; Tsyhanenko-Dziubenko, I. (Київ, 2023)
  Розглянуто і систематизовано наукові підходи застосування SWOT – аналізу для розробки сценарію розвитку туристично-рекреаційної галузі Житомирської області. Встановлено, що SWOT-аналіз є дієвим інструментом процесу управління ...
 • Тарасевич, Г.П.; Чижевська, Л.В.; Tarasevych, H.P.; Chyzhevska, L.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розкрито питання впливу дотримання професійними бухгалтерами фундаментальних принципів етики, їх вплив на підтримку сталого розвитку та відповідальність за порушення етичних принципів. Питання етичної відповідальності ...
 • Легенчук, С.Ф.; Поліщук, І.Р.; Пилипчук, А.О.; Lehenchuk, S.F.; Polishchuk, I.R.; Pylypchuk, A.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Охарактеризовано особливості нормативного регулювання благодійної діяльності в Україні. Наведено етапи організації одержання та використання благодійної допомоги комунальними некомерційними підприємствами: 1) укладання ...
 • Замула, І.В.; Селецька, Д.О.; Zamula, I.V.; Seletska, D.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті проаналізовано основні засади формування системи обліку товарів на митному складі. Зокрема для забезпечення контролю над розміщенням, переміщенням, збереженням та випуском товарів пропонується використовувати ...
 • Vyhivska, I.M.; Loskorikh, G.L.; Вигівська, І.М.; Лоскоріх, Г.Л. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Сучасні виклики щодо ведення бізнесу та функціонування підприємств, запровадження цілей сталого розвитку вимагають адаптації українського законодавства до міжнародних, зокрема європейських, норм, враховуючи сферу аудиторської ...
 • Євдокимов, В.В.; Грицишен, Д.О.; Бутузов, В.М.; Загурська-Антонюк, В.Ф.; Леган, І.М.; Малишев, К.В.; Нонік, В.В.; Свірко, С.В.; Сергієнко, Л.В.; Супрунова, І.В.; Барановська, Т.В.; Грабчук, О.В.; Дикий, А.П.; Крутік, Ю.В.; Лисак, С.П.; Молотай, В.А.; Романченко, Є.Ю.; Савіцький, В.В.; Хробуст, О.О.; Шпиталенко, Г.А.; Білошицький, О.В.; Лисак, К.О.; Ліпська-Романченко, Г.Д.; Трачук, О.В.; Фрікель, А.В. (Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2023)
  Представлена наукова праця є результатом науково-дослідної роботи вчених Державного університету «Житомирська політехніка», представників судових та правоохоронних органів, які працювали над проблемами розвитку правоохоронної ...
 • Хвіст, В.В.; Khvist, V.V. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Стаття присвячена дослідженню питань амортизаційної політики суб’єктів господарювання та її впливу на інвестиційну безпеку держави. Метою статті є дослідження процесу відтворення необоротних активів та формування механізму ...
 • Свірко, С.В.; Власюк, Т.О.; Харченко, О.А.; Тростенюк, Т.М.; Svirko, S.V.; Vlasіuk, T.O.; Kharchenko, O.A.; Trosteniuk, T.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  В статті опрацьовано питання інституціональних положень державного управління сталим розвитком урбанізованих територій. Запропоновано визначення відривних категорій: сталий розвиток урбанізованих територій – процес ...
 • Наумчук, К.М.; Naumchuk, K.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  У статті розглянуті питання історії формування та розвитку державної антикорупційної політики в Україні. В процесі опрацювання її понятійного аспекту запропоновано під державною антикорупційною політикою розуміти сукупність ...
 • Шамрай, Володимир Ігорович; Мельник-Шамрай, Вікторія Вікторівна; Котенко, Володимир Володимирович; Панасюк, Андрій Вікторович; Іськов, Сергій Станіславович (2023-08-02)
  В роботі проаналізовано та наведено основні показники світового ринку декоративного каміння та відзначено роль України в кам’яному бізнесі. Визначено ряд чинників, які слугують головними причинами негативного стану кам’яного ...
 • Морозов, Андрій Васильович; Локтікова, Тамара Миколаївна; Кубрак, Юрій Олександрович; Толстой, Ігор Анатолійович; Дмитренко, Ірина Анатоліївна (2023-06-28)
  Комп’ютерна програма «ZTU Schedule Editor 1.0» реалізована у вигляді онлайн-сервісу, який дозволяє переглядати розклад за академічними групами, викладачами та аудиторіями університету. Комп’ютерна програма має адміністративну ...
 • Лукашук, О.М.; Lukashuk, O.M. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Громадське здоров’я є одним з найважливіших економічних ресурсів суспільства. Зміна стану здоров’я людини впливає на якість її життя, продуктивність праці, освітній процес, рівень смертності та економічні процеси в цілому. ...
 • Загурський, В.Ф.; Zahurskyi, V.F. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Формування та реалізація інноваційного потенціалу людини є важливими факторами економічного розвитку суспільства. Однак, існують економічні та моральні межі, які обмежують цей процес. Економічні межі визначаються рівнем ...
 • Загурська-Антонюк, В.Ф.; Грицишена, З.О.; Zagurska-Antonyuk, V.F.; Hrytsyshena, Z.O. (Державний університет "Житомирська політехніка", 2023)
  Соціальна диференціація суспільства, його поділ на величезну кількість соціальних груп, кожна з яких має специфічні економічні, культурні та інші інтереси, створює потребу в представництві, врахуванні цих інтересів у курсах ...

Search DSpace

Browse

My Account