Electronic Repository

ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Show simple item record

dc.contributor.author Чухліб, О.А.
dc.contributor.author Chukhlib, O.A.
dc.date.accessioned 2016-02-17T09:13:42Z
dc.date.available 2016-02-17T09:13:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/969
dc.description.abstract Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і економічного аналізу виробничих витрат в умовах бюджетування. Виявлено особливості технологічного процесу видобування газу та газового конденсату, встановлено їх вплив на побудову бухгалтерського обліку виробничих витрат. Уточнено склад виробничих витрат газовидобувних підприємств, а також розроблено їх класифікацію для потреб бухгалтерського обліку. Обґрунтовано доцільність впровадження бюджетування на підприємствах газовидобувної промисловості та розроблено комплексну систему обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими витратами в умовах бюджетування. Розроблено первинну документацію, звітні форми та удосконалено аналітичний облік відповідно до об’єктів обліку витрат (центрів відповідальності, центрів витрат, місць виникнення витрат) та об’єктів калькулювання. Удосконалено організаційні та методичні аспекти проведення аналізу виробничих витрат для цілей бюджетування, що сприяє оптимізації фінансових результатів газовидобувних підприємств, мінімізації собівартості продуктів. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ЖДТУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject виробничі витрати uk_UA
dc.subject центри відповідальност uk_UA
dc.subject центри витрат uk_UA
dc.subject місця виникнення витрат uk_UA
dc.subject бюджетування uk_UA
dc.subject калькулювання uk_UA
dc.subject собівартість uk_UA
dc.subject аналіз поведінки витрат uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject production costs uk_UA
dc.subject responsibility centers uk_UA
dc.subject cost centers uk_UA
dc.subject costs’ incurrence places uk_UA
dc.subject budgeting uk_UA
dc.subject costing uk_UA
dc.subject prime cost uk_UA
dc.subject costs’ behavior analysis uk_UA
dc.title ОБЛІК І АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА uk_UA
dc.title.alternative Accounting and analysis of production costs under the conditions of budgeting: theory and practice uk_UA
dc.type Other uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation is devoted to grounding of the theoretical statements and working out the practical recommendations on improving organization and methods of accounting and analysis of production costs under the conditions of budgeting. Peculiarities of the technological process of extracting gas and gas condensate have been detected, their influence on working out accounting for production costs has been determined. Composition of production costs of gas producing companies has been specified as well as their classification for accounting purposes has been developed. Expediency of introducing budgeting at the enterprises of gas producing industry has been grounded as well as complex system of accounting and analytical provision of production costs’ management under the conditions of budgeting has been worked out. Forms of source documents and reports have been developed as well as analytical accounting has been improved according to the objects of cost accounting (responsibility centers, cost centers, costs’ incurrence places) and costing objects. The organizational and methodic aspects of carrying out economic analysis of production costs for budgeting purposes have been improved that enables optimizing financial results of gas producing companies, minimizing cost of products. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account