Electronic Repository

Моделі та методи обробки даних системи віддаленого моніторингу стану пацієнтів з цукровим діабетом

Show simple item record

dc.contributor.author Левківський, Віталій Леонідович
dc.date.accessioned 2024-02-20T11:03:39Z
dc.date.available 2024-02-20T11:03:39Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8375
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. Актуальність удосконалення процесів цифровізації в галузі охорони здоров'я визначається рядом факторів, що включають технологічний прогрес, глобальні виклики у сфері здоров'я та потреби пацієнтів. Пріоритетними аспектами цифровізації є: підвищення доступності та ефективності медичних послуг, що передбачає полегшення доступу пацієнтів до медичних послуг, зменшення часу очікування та покращення ефективності надання медичної допомоги; покращення обміну медичною інформацією між медичними установами, лікарями та пацієнтами, що підвищить інформованість лікаря про поточний стан пацієнта для визначення протоколів лікування; забезпечення безпеки пацієнтів за рахунок удосконалення медичних інформаційних систем, покращення систем моніторингу та виявлення ризиків для забезпечення безпеки пацієнтів та уникнення медичних помилок; розробка аналітичних систем для прийняття рішень; розвиток телемедицини, що особливо важливо у віддалених або важкодоступних регіонах; розробка інформаційних технологій, що можуть допомогти в управлінні та моніторингу епідемій, швидко реагувати на нові захворювання та впроваджувати ефективні заходи контролю; оптимізація процесів управління ресурсами, лікарнями та медичним персоналом для підвищення ефективності управління. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.subject Edge Devices uk_UA
dc.subject інтелектуальний аналіз даних uk_UA
dc.subject програмна компонента модель uk_UA
dc.subject проектування систем uk_UA
dc.subject цукровий діабет uk_UA
dc.subject обробка даних uk_UA
dc.title Моделі та методи обробки даних системи віддаленого моніторингу стану пацієнтів з цукровим діабетом uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 12 Information Technology in a specialty 121 Software Engineering. The actuality of improving digitization processes in the healthcare sector is determined by a number of factors, including technological progress, global challenges in the health sector and patient needs. The priority aspects of digitalization are: increasing the availability and efficiency of medical services, which involves facilitating patient access to medical services, reducing waiting time, and improving the efficiency of providing medical care; improving the exchange of medical information between medical institutions, doctors and patients, which will increase the doctor's awareness of the patient's current condition to determine treatment protocols; ensuring patient safety by improving medical information systems, improving monitoring systems and identifying risks to ensure patient safety and avoid medical errors; development of analytical systems for decision-making; the development of telemedicine, which is especially important in remote or hard-to-reach regions; development of information technologies that can help in the management and monitoring of epidemics, quick response to new diseases and implementation of effective control measures; optimization of resource, hospital and medical personnel management processes to improve management efficiency. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account