Electronic Repository

Механізми державної підтримки розвитку аграрного сектору України

Show simple item record

dc.contributor.author Ігнатенко, В.В.
dc.contributor.author Ignatenko, V.V.
dc.date.accessioned 2023-10-18T08:59:18Z
dc.date.available 2023-10-18T08:59:18Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8280
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, 2023. Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливого науковопрактичного завдання щодо вдосконалення механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору. У ході дослідження поглиблено наукові підходи до визначення змісту механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору, що представляє собою важливу умову забезпечення висхідного соціальноекономічного поступу держави. Охарактеризовано концептуальні засади реалізації механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору, які сприяли розробці наукових положень побудованих на основі інституційнокогнітивного, системного, синергетичного та еволюційного підходів з урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на розвиток аграрного сектору. Систематизовано науково-методичні підходи до оцінки ефективності механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору, які передбачають ідентифікацію чинників, що визначають можливі напрями державної підтримки розвитку аграрного сектору. Головною ціллю оцінки ефективності державної підтримки аграрного сектору є забезпечення умов з метою активізації виробничо-господарських та соціально-економічних механізмів. Оцінено результативність інструментів державної підтримки розвитку аграрного сектору України дотримуючись наступних етапів: аналізу сучасного стану функціонування аграрного сектору та чинників, які впливають на його розвиток; аналізу рівня підтримки державою товаровиробників; аналізу стану підтримки інноваційного розвитку аграрного сектору. Здійснено оцінку фінансового забезпечення державної підтримки розвитку аграрного сектору України та напрямів забезпечення стабільності й адаптивності аграрного сектору до вимог сучасної державної політики: застосування прямих і непрямих фінансових активів, направлених на підтримку господарської діяльності фермерів, збереження ними найманих робітників, відновлення технічних характеристик експорту сільськогосподарських товарів та продуктів харчування та інші. Обгрунтовано стратегічні напрями удосконалення механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору України у розрізі інституційного, фінансово-економічного, соціально-екологічного та інформаційнокомунікаційного механізмів. Представлено інструментарій реалізації механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору, що передбачають зосередження підтримки на конкретних структурних проблемах аграрного 19 сектору; політична увага на соціально-економічні виклики; стимулювання тих суб’єктів, що характеризуються сталістю, і обмеження тих, які відхиляється від стійкості; державна підтримка має бути більш відкритою для нових форм і типів сільського господарства. Розроблено практичні рекомендації щодо системної модернізації державної аграрної політики України, які передбачають встановлення системної взаємодії заходів державної політики підтримки з драйверами розвитку аграрного сектору та стратегічні орієнтири активізації інструментів механізмів державної підтримки розвитку аграрного сектору України. Запропоновані рекомендації орієнтовані на зaбезпечення стaбiльнoстi, дiєвoстi тa зaбезпечення ефективнoстi реaлiзaцiї держaвнoї аграрної пoлiтики, йoгo кoнкурентoспрoмoжнoстi нa ринкaх, гaрaнтувaння прoдoвoльчoї безпеки крaїни. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject механізми uk_UA
dc.subject державна підтримка uk_UA
dc.subject аграрний сектор uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject державна аграрна політика uk_UA
dc.subject ефективність uk_UA
dc.subject mechanisms uk_UA
dc.subject state support uk_UA
dc.subject agrarian sector uk_UA
dc.subject developmentstate agrarian policy uk_UA
dc.subject efficiency uk_UA
dc.title Механізми державної підтримки розвитку аграрного сектору України uk_UA
dc.title.alternative Mechanisms of state support for the development of the agricultural sector of Ukraine uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of sciences in public administration, specialty 25.00.02 - mechanisms of public administration. Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, 2023. The dissertation is devoted to the solution of an important scientific and practical task of improving the mechanisms of state support for the development of the agrarian sector. In the course of the study, scientific approaches to determining the content of the mechanisms of state support for the development of the agrarian sector were deepened, which is an important condition for ensuring the upward socioeconomic progress of the state. The conceptual principles of the implementation of mechanisms of state support for the development of the agrarian sector are characterized, which contributed to the development of scientific provisions built on the basis of institutional-cognitive, systemic, synergistic and evolutionary approaches, taking into account internal and external factors of influence on the development of the agrarian sector. Scientific and methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of the mechanisms of state support for the development of the agrarian sector are systematized, which involve the identification of factors that determine the possible directions of state support for the development of the agrarian sector. The main goal of assessing the effectiveness of state support for the agricultural sector is to ensure conditions for the activation of productioneconomic and socio-economic mechanisms. The effectiveness of state support tools for the development of the agrarian sector of Ukraine was evaluated by observing the following stages: analysis of the current state of the functioning of the agrarian sector and factors affecting its development; analysis of the level of state support for producers; analysis of the state of support for the innovative development of the agrarian sector. An assessment of the financial provision of state support for the development of the agrarian sector of Ukraine and directions for ensuring the stability and adaptability of the agrarian sector to the requirements of modern state policy was 20 carried out: the use of direct and indirect financial assets aimed at supporting the economic activities of farmers, the preservation of their hired workers, the restoration of the technical characteristics of the export of agricultural goods and food products and others. The strategic directions of improving the mechanisms of state support for the development of the agrarian sector of Ukraine in terms of institutional, financialeconomic, social-ecological and information-communication mechanisms are substantiated. The toolkit for the implementation of mechanisms of state support for the development of the agrarian sector, which provide for the focus of support on specific structural problems of the agrarian sector, is presented; political attention to socio-economic challenges; stimulation of those subjects characterized by stability and restriction of those that deviate from stability; state support should be more open to new forms and types of agriculture. Practical recommendations on the systematic modernization of the state agrarian policy of Ukraine have been developed, which provide for the establishment of a systematic interaction of state support policy measures with the drivers of the development of the agrarian sector and strategic guidelines for the activation of instruments of state support mechanisms for the development of the agrarian sector of Ukraine. The proposed recommendations are aimed at ensuring stability, effectiveness and ensuring the effectiveness of the implementation of the state agrarian policy, its competitiveness in the markets, guaranteeing the country's food security. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account