Electronic Repository

Механізми державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Колісник, С.О.
dc.contributor.author Kolisnyk, S.O.
dc.date.accessioned 2023-10-18T08:54:17Z
dc.date.available 2023-10-18T08:54:17Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8279
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Державний університет «Житомирська політехніка». – Житомир, 2023. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних положення і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в Україні. Обґрунтовано доцільність використання кластерної теорії до державного регулювання нафтопереробного комплексу. Уточнено сутність та розкрито основні механізми впливу держави на розвиток нафтопереробного комплексу. За результатами аналізу зарубіжного досвіду виявлено сучасні регуляторні тенденції, які доцільно застосовувати для розвитку нафтопереробного комплексу України, серед яких: диференціація і децентралізація системи оподаткування, формування фінансових фондів для забезпечення реалізації проектів сталого розвитку територій, на яких розташовані виробничі об’єкти, державна підтримка та стимулювання малих та середніх підприємств для їх взаємодії з великими нафтопереробними компаніями. Охарактеризовано ключові вимоги до забезпечення ефективного державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу України. На основі ситуаційного підходу виділено його дієві регуляторні засоби та важелі. Уточнено основні регуляторні ризики розвитку нафтопереробного комплексу. Систематизовано параметри стійкого розвитку нафтопереробного комплексу як об’єкту державного регулювання та уточнено їх зміст в контексті взаємозалежності його складових. Здійснено аналіз стратегічного та нормативно-правового забезпечення державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу України у контексті євроінтеграційних процесів. Розроблено концептуальну модель 20 стратегічного управління розвитком нафтопереробного комплексу, яка орієнтована на формування дієвих механізмів стимулювання модернізації нафтопереробного виробництва, поглиблення переробки сировини, вироблення продукції з більшою часткою доданої вартості. Запропоновано удосконалення організаційноекономічного механізму державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу на засадах галузевого й територіального підходу з урахуванням інтересів основних стейкхолдерів. Розроблено концептуальну модель реалізації механізму державно-приватного партнерства щодо розвитку нафтопереробного комплексу, яка ґрунтується на засадах оптимального розподілу ризиків, обов'язків та відповідальності, гнучкого податкового та митного регулювання, формування сприятливих інвестиційних умов. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Державний університет "Житомирська політехніка" uk_UA
dc.subject державне регулювання uk_UA
dc.subject державно-приватне партнерство uk_UA
dc.subject кластерна політика uk_UA
dc.subject механізм регулювання uk_UA
dc.subject модернізація uk_UA
dc.subject нафтопереробний комплекс uk_UA
dc.subject стратегія uk_UA
dc.subject state regulation uk_UA
dc.subject public-private partnership uk_UA
dc.subject cluster policy uk_UA
dc.subject regulatory mechanism uk_UA
dc.subject modernization uk_UA
dc.subject oil refining complex uk_UA
dc.subject strategy uk_UA
dc.title Механізми державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в Україні uk_UA
dc.title.alternative Mechanisms of state regulation of the development of the oil refining complex in Ukraine uk_UA
dc.type Thesis uk_UA
dc.description.abstracten Thesis for a PhD degree in Public Administration, specialty 25.00.02 – Mechanisms of the Public Administration. – Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, 2023. The dissertation is devoted to the substantiation of theoretical provisions and practical recommendations regarding the improvement of mechanisms of state regulation of the development of the oil refining complex in Ukraine. The expediency of using the cluster theory for state regulation of the oil refining complex is substantiated. The essence has been specified and the main mechanisms of state influence on the development of the oil refining complex have been revealed. Based on the results of the analysis of foreign experience, modern regulatory trends have been identified that are expedient to apply for the development of the oil refining complex of Ukraine, including: differentiation and decentralization of the taxation system, the formation of financial funds to ensure the implementation of sustainable development projects in the territories where production facilities are located, state support and stimulation of small and medium-sized enterprises for their interaction with large oil refining companies. The key requirements for ensuring effective state regulation of the development of the oil refining complex of Ukraine are characterized. Based on the situational approach, its effective regulatory means and levers are highlighted. The main regulatory risks of the development of the oil refining complex have been specified. The parameters of the sustainable development of the oil refining complex as an object of state regulation were systematized and their content was clarified in the context of the interdependence of its components. An analysis of the strategic and legal provision of state regulation of the development of the oil refining complex of Ukraine in the context of European integration processes was carried out. A conceptual model of strategic management of the development of the oil refining complex has been developed, which is focused on the formation of effective mechanisms for stimulating the modernization of oil refining production, deepening the processing of raw materials, and the production of products with a greater share of added value. It is proposed to improve the organizational and economic mechanism of the state regulation of the development of the oil refining complex on the basis of the sectoral and territorial approach, taking into account the 21 interests of the main stakeholders. A conceptual model for the implementation of the public-private partnership mechanism for the development of the oil refining complex has been developed, which is based on the principles of optimal distribution of risks, duties and responsibilities, flexible tax and customs regulation, and the formation of favorable investment conditions. uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account